ZASADY CENTRALIZACJI I DECENTRALIZACJI ZASADY CENTRALIZACJI I DECENTRALIZACJI - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

ZASADY CENTRALIZACJI I DECENTRALIZACJI

Trudno jest znaleźć zasady centralizacji czy decentralizacji władzy, które nie byłyby po prostu delegowaniem uprawnień, a te już zostały omówione 17. Naturalnie każdy projekt decentralizacji uprawnień musi opierać się na zasadach delegowania uprawnień w celu zabezpieczenia się przed popełnianiem błędów. Jeśli dyrekcja przedsiębiorstwa ze względu na jego rozmiary lub z jakichkolwiek innych powodów decyduje się na wprowadzenie decentralizacji może w tym celu wykorzystać pewne ogólnie stosowane zasady.

Szczegółowa lista tych zasad została sporządzona w General Electric Company w trakcie badań organizacji tego przedsiębiorstwa przeprowadzonych w latach 1943 do 1951. Jak stwierdził prezes Rady Nadzorczej Ralph J. Cordiner, decentralizacja przedsiębiorstwa oparta jest na następujących zasadach 18:

– 1. Dzięki decentralizacji uprawnienia do podejmowania decyzji umiejscowione są w punkcie najbliższym miejsca, w którym odbywa się działanie.

– 2. Decentralizacja daje najlepsze rezultaty wówczas, gdy stworzy się w przedsiębiorstwie warunki do zaznajomienia personelu o mających być podjętych decyzjach.

– 3. Decentralizacja jest skuteczna tylko wtedy, jeśli delegowane uprawnienia nie będą pozorne konieczność tłumaczenia się z każdego najdrobniejszego posunięcia lub — co gorsze — sprawdzanie każdej decyzji przed jej wydaniem uniemożliwiają decentralizację.

– 4. W warunkach decentralizacji konieczna jest pewność, że współpracownicy na zdecentralizowanych stanowiskach zdolni są do podejmowania właściwych decyzji, a pewność ta powinna brać początek w dyrekcji. Jeśli dyrektor i inni kierownicy najwyższego szczebla nie są osobiście przeświadczeni o konieczności decentralizacji podejmowania decyzji, uprawnień i odpowiedzialności, właściwa decentralizacja nigdy nie będzie miała miejsca. Przykładem delegowania uprawnień musi służyć dyrekcja.

– 5. W warunkach decentralizacji konieczne jest zrozumienie, że główną rolą komórek sztabowych i usługowych jest udzielanie przez fachowców pomocy i rad kierownikom w linii, aby mogli oni podejmować właściwe decyzje.

– 6. Decyzje podejmowane w zdecentralizowanym przedsiębiorstwie indywidualnie przez wiele osób mają większą wartość dla przedsiębiorstwa i społeczeństwa niż decyzje planowane i kontrolowane centralnie.

– 7. Aby decentralizacja dała pożądane wyniki, musi być oparta na znajomości i rozumieniu struktury organizacyjnej, powiązań, kierunków polityki oraz celów przedsiębiorstwa należy przy tym zaznaczyć, że określenie kierunków polityki niekoniecznie musi być równoznaczne z jednolitością sposobów jej realizacji,

– 8. Decentralizacja może być przeprowadzona skutecznie tylko wtedy, gdy kierownicy wyższego szczebla zrozumieją, że delegowane przez nich na niższy szczebel uprawnienia nie mogą faktycznie pozostawać nadal w ich ręku.

– 9. Decentralizacja daje pozytywne wyniki tylko wtedy, gdy każdy kierownik realizuje zakres swoich obowiązków w ramach proporcjonalnej do nich odpowiedzialności.

– 10. Skuteczność decentralizacji musi być poparta odpowiednią polityką kadrową, która powinna uwzględniać efektywność pracy, wykonywanie z góry określonych zadań, nagrody za właściwą pracę a zwalnianie z pracy za brak umiejętności lub efektywności.

Leave a Reply