Zasada umożliwienia przewodzenia Zasada umożliwienia przewodzenia - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Zasada umożliwienia przewodzenia

Te dwie zasady wymagają od przedsiębiorstwa stworzenia warunków umożliwiających wprowadzanie zmian. Każde przedsiębiorstwo dąży do osiągnięcia swojego celu w stale zmieniających się warunkach, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Każde przedsiębiorstwo, które nie potrafi dostosować swej działalności do zachodzących zmian, w którym sprawy proceduralne stają się zbyt skomplikowane, a podział na wydziały jest sztywny, narażone jest na to, że nie nadąży za zmianami rynkowymi, technicznymi i społecznymi.

Ponadto jednym z obowiązków kierownika oraz jednym z zadań przedsiębiorstwa jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa. Część tego zadania trzeba wykonywać przez zmianę celów oraz planów, które z nich wynikają. Przedsiębiorstwa mogą osiągnąć to wieloma sposobami. Jednym z nich jest zapewnienie elastyczności organizacji innym — stworzenie drabiny stanowisk o coraz to większym zasięgu tak, aby zapewnić wykorzystanie poszczególnych stanowisk dla szkolenia przyszłych kierowników. Nawet najlepszy program doskonalenia kierowników nie może zdać egzaminu dopóki potencjalni kandydaci na kierowników nie będą mieli możliwości nauczenia się pracy na stanowiskach o coraz to większej odpowiedzialności i zróżnicowaniu zadań. Jeszcze innym sposobem zapewnienia ciągłości przedsiębiorstwa jest stałe sprawdzanie przydatności i słuszności poszczególnych grup czynności i ich powiązań.

– Zasada umożliwienia przewodzenia. Struktura organizacji i delegowania uprawnień musi być tak pomyślana, aby ułatwić kierownikowi przewodzenie.

Leave a Reply