Zasada elastyczności i ciągłości Zasada elastyczności i ciągłości - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Zasada elastyczności i ciągłości

W każdej organizacji niezbędne jest zachowanie równowagi. Musi na przykład istnieć równowaga w centralizacji i decentralizacji uprawnień. Wiele spraw wymaga, aby uprawnieniami dysponował mistrz czy kierownik działu, trzeba więc uprawnienia przesunąć na tak niski szczebel organizacji, jak to jest konieczne. Inne sprawy takie, jak np. kontrola finansowa, kontrola inwestycji kapitału czy środków obrotowych — powinny być scentralizowane na wyższych szczeblach zarządzania. Ponadto trzeba stwierdzić, czy nieefektywność spowodowana zbyt szero- kim zakresem zarządzania nie jest mniejsza niż nieefektywność wynikająca ze zbyt długich linii informacji. Straty wynikające z wieloosobowego kierownictwa trzeba porównać z zyskami osiąganymi przez zatrudnienie wyspecjalizowanych działów sztabowych mających uprawnienia funkcjonalne wobec komórek liniowych i usługowych. Oszczędności wynikające ze specjalizacji wydziałowej trzeba porównać z korzyściami płynącymi z lepszego zarządzenia w przypadku utworzenia półautonomicznych wydziałów na zasadzie branżowej lub terytorialnej. '

– Zasada elastyczności. Jednym z zadań kierownictwa jest stworzenie warunków umożliwiających osiągnięcie celu przedsiębiorstwa w stale zmieniających się warunkach, wobec czego trzeba, aby system organizacyjny byi elastyczny.

– Zasada ciągłości. Przedsiębiorstwo musi stworzyć warunki dla ciągłości swojego istnienia.

Leave a Reply