Wzrost znaczenia związków zawodowych w ostatnim 30-leciu Wzrost znaczenia związków zawodowych w ostatnim 30-leciu - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Wzrost znaczenia związków zawodowych w ostatnim 30-leciu

Podobnie wzrost znaczenia związków zawodowych w ostatnim 30-leciu wywiera wpływ na centralizację w przedsiębiorstwach. Jeśli kierownik wydziału, czy kierownik zakładu w terenie ma prawo ustalać warunki pracy na podstawie bezpośrednich uzgodnień z miejscowymi związkami i pracownikami, wówczas dyrekcja przedsiębiorstwa może mu delegować odpowiedni zakres uprawnień. W przypadku jednak, gdy ogólnopań- stwowy związek zawodowy pertraktuje z naczelną dyrekcją przedsiębiorstwa określając warunki pracy wszystkich pracowników przedsiębiorstwa bez względu na miejsce i rodzaj zatrudnienia, dyrekcja przedsiębiorstwa nie jest w stanie decentralizować podejmowania decyzji w tych sprawach.

Jakkolwiek system podatkowy stworzony został w celu ściągania podatków, a nie regulowania pracy przedsiębiorstw, zarówno system podatkowy państwowy jak i stanowy wywiera duży wpływ na sposób działania przedsiębiorstwa. Poborca podatkowy, a w szczególności federalny siedzi za plecami każdego dyrektora, który podejmuje decyzje finansowe. Wysoka stopa podatkowa często określa linię polityki przedsiębiorstwa usuwając w cień tradycyjnie ważne dla przedsiębiorstwa sprawy takie, jak: powiększenie wielkości przedsiębiorstwa, polityka zbytu oraz zasięg działalności. Jednolitość polityki podatkowej staje się dla dyrekcji przedsiębiorstw sprawą pierwszorzędnej wagi. Ma to wpływ na centralizowanie uprawnień, ponieważ kierownik nie może podjąć właściwej decyzji w sprawie zysków przedsiębiorstwa bez odpowiednio zorganizowanego poradnictwa podatkowego. Może nawet powstać konieczność utworzenia na szczeblu dyrekcji komórki do spraw podatkowych działającej nie tylko w sensie doradczym i usługowym, lecz również mającej określony stopień władzy funkcjonalnej nad sprawami związanymi z podatkami.

Leave a Reply