Wyniki badań Gordona Wyniki badań Gordona - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Wyniki badań Gordona

Wyniki badań Gordona obejmujące 155 przedsiębiorstw-olbrzymów potwierdza to zjawisko. Członkowie rad pracujący na etacie przedsiębiorstwa stanowili 35,9% wszystkich członków większość stanowili tylko w 23% badanych rad nadzorczych 17.

Następną najważniejszą grupą wchodzącą w skład rady nadzorczej są akcjonariusze dysponujący poważnymi ilościami akcji. Wyniki badań Conférence Board wykazały np., że jeden z pięciu członków rady był właścicielem dużego portfelu akcji. Przeprowadzona przez Gordona analiza tego zjawiska mimo ograniczenia jej tylko do bardzo dużych przedsiębiorstw, wykazuje podobny stosunek. Nie oznacza to naturalnie, że typowa rada nadzorcza — szczególnie w większych spółkach — ma w swym ręku poważny procent ogólnej liczby akcji. Jedno z badań przeprowadzone w 200 największych niefinansowych spółkach odkryło, że członkowie rad nadzorczych jako grupa mają w tych spółkach tylko 6% akcji zwykłych i 2% akcji uprzywilejowanych 18.

Spośród członków rad powołanych z zewnątrz, pomijając posiadaczy większego portfelu akcji, poważniejszą grupę stanowią przedstawiciele różnych przemysłów, osoby powiązane finansowo z przedsiębiorstwem lub prawnicy. Tabela 7 przedstawia przyczyny powołania z zewnątrz członków rad nadzorczych i stanowi rezultat opracowania National Industrial Conférence Board z roku 1946.

Informowanie rady nadzorczej. Większość przedsiębiorstw stara się przekazywać radom informacje potrzebne do ich działania materiały Conférence Board z roku 1946 wykazują, że 70% przedsiębiorstw przekazuje radom sprawozdania okresowe w celu zapoznania ich z danymi odnośnie działalności i finansów przedsiębiorstwa19. Jednakże tylko wykazuje lekką tendencją wzrostu liczebności członków rad rekrutujących się spoza przedsiębiorstwa w roku 1953 w porównaniu z rokiem 1946.

Stwierdził on, że średni procent etatowych członków rad kształtuje się następująco: 43,1% w przemyśle, 32,7% w usługach oraz 21,4%] w przedsiębiorstwach kolejowych, przy czym średnia wynosi 35,9%.

Leave a Reply