WIELOOSOBOWE KIEROWNICTWO WIELOOSOBOWE KIEROWNICTWO - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

WIELOOSOBOWE KIEROWNICTWO

Na początku rozdziału o komisjach zwrócono uwagę, że mogą one mieć charakter doradczy, mogą stanowić kanał informacji lub też mogą być powoływane dla innych celów nie związanych z zarządzaniem określoną działalnością przedsiębiorstwa. Większość komisji spotykanych w przedsiębiorstwach nie ma uprawnień kierowniczych. Są jednakże grupy uprawnione do podejmowania decyzji i do wykonywania jednej lub więcej funkcji kierowniczych, takich jak: planowanie, organizowanie, polityka personalna, kierowanie czy kontrolowanie. Ten ostatni rodzaj komisji nazywany jest często kierownictwem kolektywnym i działalność tego rodzaju komisji może okazać się najbardziej niebezpieczna.

Pochodzenie. Kierownictwo wieloosobowe może być ustanowione prawnie lub na mocy decyzji dyrekcji7. Jako przykłady kierownictwa wieloosobowego można wymienić radę nadzorczą spółki akcyjnej, komisje, komitet lub administrację powołane przez jakiekolwiek ciało ustawodawcze do kierowania jedną z podległych mu gałęzi. W przypadku spółki akcyjnej, co będzie jeszcze później omówione, ustawodawstwo wymaga kierowania nią przy pomocy rady nadzorczej wybieranej w celu reprezentowania przedsiębiorstwa wynika to z faktu, że spółka akcyjna jest jednostką sztucznie utworzoną i jako taka zarządza majątkiem akcjonariuszy. Pomimo że w ostatnich latach zarówno ustawodawstwo państwowe, jak i stanowe wprowadziło jednoosobowe kierownictwo w większości jednostek administracyjnych, w wielu przy-

O historii kolektywnego kierownictwa pisze C.O’Donnell w Origins of the Corporate Executive, „Bulletin of the Business Historical Society”, t. 26 nr 2 (czerwiec 1952). padkach tworzy się wieloosobową grupę kierowniczą dla zarządzania instytucją.

Leave a Reply