Ważna rola przewodniczącego obrad – rozwinięcie Ważna rola przewodniczącego obrad - rozwinięcie - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Ważna rola przewodniczącego obrad – rozwinięcie

Przewodniczący musi również czuwać, aby dyskusja nie odbiegała od tematu. Często wymaga to dużych umiejętności, szczególnie wtedy, gdy wśród członków komisji znajdują się osoby, które zachwycają się brzmieniem swego głosu lub takie osoby, które nie potrafią dojrzeć rzeczy zasadniczych i mówić o nich w sposób krótki i rzeczowy. Przewodniczący musi panować nad tokiem obrad, a jednocześnie nie może narzucać swojego zdania i ograniczać swobody dyskusji nie może także pozwolić na to, aby prowadzenie zebrania zostało mu odebrane przez uczestników.

Jak stwierdził jeden z doświadczonych urzędników administracji państwowej, który legitymował się długoletnim uczestnictwem w działaniu komisji19:

„Przewodniczący musi umieć organizować i nadawać kierunek myśleniu. Musi znać cele organizacji oraz wszystkie aspekty, które mają być rozwiązane. Musi znać i rozumieć stanowisko swojego przełożonego oraz umieć przewidywać, czy przełożony wyrazi zgodę, czy też nie zaakceptuje wyników. Musi znać problemy organizacji, sposób myślenia i podejście, aby przewidywać reakcje sztabu na wynik obrad tylko w ten sposób zalecenia komisji będą zrozumiałe dla tych, którzy nie uczestniczyli w jej obradach,

W czasie działania komisji przewodniczący ustala kolejność tematów do dyskusji, przydziela zadania poszczególnym członkom, koordynuje oraz wiąże działanie podkomisji lub członków działających niezależnie. W czasie dyskusji będzie często zmuszony do likwidowania konfliktów i przeciwstawnych punktów widzenia na podstawie własnej znajomości przedmiotu lub doświadczenia lub — jeśli ich nie ma — na podstawie umiejętności wyczuwania czyjegoś nastawienia. Często zmuszony jest pobudzać dyskusję, jeśli nie jest ożywiona, do czego potrzebna jest umiejętność pochlebiania, udzielania nagan i uspokajania wymaga to od przewodniczącego czujności, dużej inicjatywy, spokoju i opanowania oraz obiektywności, jak również umiejętności omawiając trudne typy ludzi, wspomina, że obecność ich na zebraniu stwarza dla przewodniczącego dodatkowe komplikacje. Reprezentantami takich trudnych typów ludzi mogą być: geniusz, człowiek zniechęcony, człowiek z kompleksem niższości, zdolny leń, pewny siebie lubiący upraszczać problemy, człowiek uparty i „kot” chodzący własnymi drogami dla doświadczonego przewodniczącego rozpoznanie tych typów nie przedstawia żadnych trudności. wania iezultatów zastosowania teorii w praktyce. Oczywiście, że poza tym przewodniczący musi cieszyć się poważaniem swoich kolegów.

Leave a Reply