Warunki wstępne oceny kierowników Warunki wstępne oceny kierowników - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Warunki wstępne oceny kierowników

Warunki wstępne oceny . Kierownicy mający oceniać swoich podwładnych według wzoru podanego w kwestionariuszu na str. 396 często nie mają pojęcia, na jakiej podstawie powinni dokonywać ocen. Punktu wyjścia szukać trzeba w tym wycinku działalności kierownika, który zwierzchnik przydzielił mu na czas dzielący jedną ocenę od drugiej. „Działalność” taka obejmuje szeroki zakres spraw, lecz można spośród nich wyodrębnić jedną lub kilka funkcji kierowniczych. Uwzględnienie

Autorzy wdzięczni są B. Frank White’owi, komisarzowi Dallas Region Internal Revenue Service za zwrócenie uwagi na znaczenie tego etapu w procesie oceny. spełniania funkcji kierowniczych może się przydać w takich dziedzinach jak: badanie struktury organizacyjnej i propozycje jej usprawnienia, doskonalenie podległego personelu, doskonalenie metod kontroli, szkolenie i nadzór podwładnych, przekazywanie informacji, stosunki międzyludzkie, opracowanie i wykonanie planów oraz zalecenia odnośnie polityki przedsiębiorstwa. Samo stawianie takich zadań kierownikom zawiera już element kontroli, gdyż łatwo jest określić, czy podjęte działanie było właściwe. Kartoteka podwładnego zawierająca oceny takiej działalności staje się podstawą do podsumowania jego osiągnięć na formularzu oceny okresowej. –

Ocenianie kierowników niższego i średniego szczebla. Celem systematycznych Okresowych ocen kierowników jest stwierdzenie, czy wzięto pod uwagę wszystkie podstawowe zadania oraz czy odpowiednio oceniano działania danej osoby w okresie, jaki upłynął od ostatniej oceny. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na ogólny wynik formalnej oceny. Nie może to jednak w żadnym przypadku zastąpić codziennych ocen, jakich dokonuje kierownik w swych codziennych kontaktach z podwładnymi. Jeżeli trzeba wybierać między tymi dwoma sposobami — ocena codzienna jest ważniejsza od okresowej.

Każdy element działalności powinno się oceniać według pięciostopniowej skali

Ponieważ w pamięci ludzkiej najwyraźniej zapisuje się to, co działo się ostatnio, kierownicy najczęściej pamiętają ostatnie fakty dotyczące działania swoich podwładnych, czy to świadczące o ich zaletach, czy o bezsensownym postępowaniu. Dlatego też wskazane jest, aby kierownicy prowadzili dla własnego użytku notatnik, zapisywali w nim na bieżąco swe spostrzeżenia o pracy podwładnych, dokonując oprócz tego ocen okresowych. Sięgnięcie po tego rodzaju notatki w okresie dokonywania oceny pomoże wzbogacić ją o fakty i zapewni uwzględnienie całokształtu działalności pracownika.

Wymienione w kwestionariuszu na str. 396 elementy zupełnie odbiegają od praktykowanego obecnie wymieniania długiej listy cech osobowości7,’co jest pozostałością po dawniejszych próbach wyodrębniania żądanych cech osobistych dobrych kierowników. Ponieważ ocenie podlega działalność kierownika z punktu widzenia jego umiejętności kierowniczych, powinno się oceniać wyłącznie umiejętność spełniania tych funkcji. Włączenie do oceny efektywności oceny działania grupy podległej danemu kierownikowi w pełni ukaże zwierzchnikowi podwładnego i pozwoli tym samym stwierdzić, jakie są możliwości jego awansowania.

Każdy element działalności powinno się oceniać według pięciostopniowej skali. W niektórych formularzach wyjaśnia się oceniającemu znaczenie poszczególnych cyfr skali ocen. Badając np. umiejętności właściwej oceny sytuacji można się posłużyć następującymi stopniami:

Leave a Reply