Usługi własne i kupowane Usługi własne i kupowane - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Usługi własne i kupowane

Patrząc na problem pod tym kątem, można się dziwić, że istnieją różnice w umiejętnościach kierowniczych w przypadku usług własnych i kupowanych. Przedsiębiorstwo, które chce zorganizować własny dział usług, może mieć duże trudności w znalezieniu kierownika działu usług na równie wysokim poziomie, jak kierownicy wyspecjalizowanego w takiej działalności przedsiębiorstwa usługowego. Występuje to często w przypadku usług prawnych, ubezpieczeniowych, podatkowych i innych to samo dotyczy pewnych aspektów działalności kadrowej, remontowej i księgowości. W każdym z tych przypadków wartości kwalifikacji kierowników raczej nie da się wyliczyć.

Praktyczne zastosowanie. Z analizy czynników wpływających na decyzję wyboru pomiędzy usługami własnymi i zewnętrznymi wynika, że nie ma ogólnie przyjętych reguł, które można by wykorzystać w celu szybkiego rozwiązania problemu. Nie można z góry założyć, że będzie się kupować takie a nie inne usługi. Każdy przypadek wymaga oddzielnego przeanalizowania i musi być rozważany odrębnie, istnienie jednak jasnej procedury ramowej może ułatwić właściwe rozwiązywanie wielu problemów dotyczących działalności usługowej. Po pierwsze, trzeba porównać wymierne koszty usług własnych z kosztami usług kupowanych i wyliczyć oszczędności netto wynikające stąd dla przedsiębiorstwa. Pó drugie, trzeba przeprowadzić pracochłonną analizę porównawczą kosztów niewymiernych dla tych dwóch przypadków. Po trzecie, należy porównać wyniki badań i podjąć decyzję najkorzystniejszą dla przedsiębiorstwa.

W sytuacji, gdy zachodzi konieczność zastosowania dodatkowych usług (w przedsiębiorstwie, które już prowadzi czy zakupuje usługi), zastosować należy opisane wyżej metody wyboru. W takim jednakże przypadku występuje nowy rodzaj kosztów tzn. koszty marginalne, które w obydwu przypadkach trzeba kalkulować jako koszty dodatkowe.

Na przykład przedsiębiorstwo mające własny dział kadr może dodatkowo potrzebować usług z zakresu szkolenia. Powstaje wówczas pytanie, czy działalność tę należy rozwinąć w ramach własnego działu kadr, czy też kupować usługi z zewnątrz. Na podstawie analizy porównawczej kosztów można podjąć decyzję o wyborze jednego lub drugiego kierunku.

Leave a Reply