UPRAWNIENIA RADY NADZORCZEJ UPRAWNIENIA RADY NADZORCZEJ - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

UPRAWNIENIA RADY NADZORCZEJ

Spółka powstaje w wyniku umowy z najwyższą władzą — państwem — a uprawnienia jej zawarte są w tej umowie. Niektóre spółki powstały, oo prawda, na mocy specjalnych aktów prawnych, ale większość utworzona została w oparciu o ogólnie obowiązujące ustawodawstwo dotyczące spółek, które określa warunki powoływania do życia spółek, ich uprawnienia oraz ograniczenia tych uprawnień. Ponieważ jednak założeniem prawodawcy jest, że suwerenność władzy nie może być naruszona, wszystkie przywileje spółki są nadawane nie tylko w oparciu o istniejące prawa, ale również o ustawodawstwo przyszłości, o ile okaże się to konieczne dla zabezpieczenia zdrowia, moralności, bezpieczeństwa i dobrobytu ludności lub dla ochrony jakichkolwiek atrybutów suwerenności państwa. Państwo może np. udzielić spółce zezwolenia na produkcję napojów alkoholowych, ale umowa ta musiałaby zostać rozwiązana, jeśli w przyszłości prawo zostałoby o tyle zmienione, że działalność ta stałaby się nielegalna.

Rada nadzorcza jako zarząd spółki jest uprawniona do kierowania spółką w ramach obowiązującego statutu. Statut spółki zawiera uprawnienia nadane spółce umową, a ponadto przepisy regulujące wewnętrzne sprawy spółki. Zwykle obejmuje postanowienia określające prawa akcjonariuszy, uprawnienia i kwalifikacje członków rady, sposób wypuszczania akcji przedsiębiorstwa, sprzedaży aktywów przedsiębiorstwa, tryb zwoływania zebrań akcjonariuszy i rad nadzorczych, sposoby zawierania umów oraz postanowienia określające prawa członków rad do upoważniania odpowiednich pracowników do prowadzenia spraw finansowych przedsiębiorstwa, podpisywania czeków i umów oraz podejmowania innej działalności związanej z prowadzeniem spółki.

Leave a Reply