Tendencje do recentralizacji Tendencje do recentralizacji - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Tendencje do recentralizacji

Ponadto dyrektorom zakładów narzuca się pewne ograniczenia. Do nich należy zaliczyć dysponowanie kapitałem na inwestycje, ustalanie rodzaju i ceny produktu, zawieranie umów zbiorowych, wprowadzanie zmiany płac powyżej pewnych limitów oraz określanie bodźców finansowych. Sprawy te uważane za istotę efektywnej działalności całego przedsiębiorstwa są objęte centralizacją na szczycie drabiny zarządzania.

Nie można również zapominać o wpływie centralizacji na komórki sztabowe władz naczelnych. Pomimo że działalność sztabów ma być w głównej mierze doradcza, mechanizm ustalający politykę przedsiębiorstwa działa w ten sposób, że zapewnia przedyskutowanie zaleceń sztabu na szczeblu dyrektorów zakładów. Dzięki sieci komisji oraz różnym kontaktom osobistym centralnych komórek sztabowych z kierownikami i ich podwładnymi w wydziałach liniowych, wytyczne planowania, stosowanie określonych technik oraz nowe kierunki polityki sugerowane przez sztab centralny są stosowane w całym przedsiębiorstwie. W pewnych przypadkach, jak np. w sprawach personalnych i finansowych, władza funkcjonalna sztabów zmusza zakłady do stosowania ich wytycznych. W każdym przypadku działalność ma charakter kontrolujący poszczególne zakłady wchodzące w skład całości przedsiębiorstwa.

Tendencje do recentralizacji. Badania wykazują, że zarówno w innych przedsiębiorstwach, jak i w General Motors, istnieją pewne tendencje do recentralizacji uprawnień. Rozszerzenie władzy funkcjonalnej na sprawy kadrowe, obsługi klientów, polityki podatkowej oraz zaopatrzenia jest przykładem konieczności centralizowania konieczność ta wynika z współpracy przedsiębiorstwa zę związkami zawodowymi, z wzrostu zakresu kontroli dokonywanej przez administrację państwową oraz systemu podatkowego, który może zasadniczo wpływać na jakość podejmowanych decyzji. W ten sposób, mimo polityki decentralizacji, przedsiębiorstwo często zostaje zmuszone do odebrania pewnych uprawnień dyrektorom podległych zakładów i ich podwładnym, które przy prawidłowym biegu spraw powinny być im delegowane.

Leave a Reply