Tendencja do oferowania pracownikom spółek dużych pakietów akcji Tendencja do oferowania pracownikom spółek dużych pakietów akcji - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Tendencja do oferowania pracownikom spółek dużych pakietów akcji

Jest jednak dziedzina, w której postępowanie członka rady może być zgodne z prawem, a jednocześnie od strony etycznej może budzić zastrzeżenia. Wykorzystywanie przez niego wiadomości posiadanych z racji jego stanowiska dla osiągnięcia własnych zysków kosztem innych akcjonariuszy, jest przekroczeniem z punktu widzenia prawa jeśli jednak działając w ten sposób nie przekracza on obowiązujących przepisów, nie popełnia wówczas przestępstwa, chociaż postępowania jego nie można będzie nazwać etycznym. Ustawodawstwo pewnych stanów dotyczą- czące działalności spółek np. prawa stanu Delaware nie przewidują konieczności oferowania nowo wypuszczanych akcji dotychczasowych akcjonariuszom w takim stosunku, aby istniejąca równowaga nie została zachwiana. Mimo że prawa stanowe nie zabezpieczają akcjonariuszom prawa pierwokupu powstaje problem natury etycznej, jeśli, grupa pracowników spółki zainicjuje emisję nowych akcji, które zakupuje sama po atrakcyjnych cenach, nie umożliwiając tego wszystkim akcjonariuszom. Łatwo zrozumieć, że sprzedaż akcji poniżej ich rzeczywistej wartości tylko pewnym akcjonariuszom, zmniejsza dochód pozostałych akcjonariuszy.

W ostatnich latach zaznacza się tendencja do oferowania pracownikom spółek dużych pakietów akcji po niskich cenach i praktykę tę trudno uznać za etyczną. Transakcja taka umożliwia kilku protegowanym nabycie akcji po ustalonych cenach. Jeśli akcje wzrosną w cenie, transakcja ta przynosi duże korzyści wybranym. Jeśli natomiast wartość akcji spadnie, nabywca dopóki je utrzymuje nie podejmuje żadnego ryzyka. Pomimo że tego rodzaju transkacje są obiektem krytyki i nazywane są „podarunkami, za które płaci akcjonariusz”, bywają przypadki, gdy tego rodzaju sytuacje są całkowicie uzasadnione. Wysokie podatki od uposażeń uniemożliwiają w praktyce wynagradzanie sprawnej kadry kierowniczej proporcjonalnie wysoką pensją. Ponieważ zyski z posiadania pakietu akcji nie podlegają tak wysokiemu opodatkowaniu, spółka może uważać się za usprawiedliwioną wynagradzając kierowników w ten sposób. Nieetyczne postępowanie nie wynika z samego faktu zabezpieczenia prawa do nabycia akcji mamy z nim do czynienia tylko wtedy, kiedy pakiet akcji daje możliwość niczym nie uzasadnionych zysków uprzywilejowanym pracownikom spółki.

Leave a Reply