System „zwielokrotnionego zarządzania” System "zwielokrotnionego zarządzania” - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

System „zwielokrotnionego zarządzania”

Komisje jako narządzie doskonalenia. Komisje są czasami powoływane głównie w celu doskonalenia średniego personelu jako przyszłego personelu kierowniczego przy tej okazji komisja może dojść do wniosków cennych dla dyrekcji. Jednym z najbardziej znanych przykładów działalności tego rodzaju komisji jest , zwielokrotnione zarządzanie”, która to nazwa została nadana przedsięwzięciu rozpoczętemu w 1932 roku przez przedsiębiorstwo handlu artykułami korzennymi McCormick and Company z Baltimore. Przedsiębiorstwo to powołało 4 rady odpowiedzialne wobec rady nadzorczej i wyznaczyło na ich kierowników młodych ludzi. Praca ich polegała na rozważaniu tych samych spraw związanych z polityką przedsiębiorstwa i przekazywaniu opracowań radzie nadzorczej. Zalecenia te okazały się w praktyce słuszne, ale był to rezultat uboczny ponieważ zasadniczym celem przedsięwzięcia było przeszkolenie młodego personelu kierowniczego pod kątem prawidłowego rozstrzygania istotnych problemów przedsiębiorstwa i wyszukanie w ten sposób ludzi zdolnych do podjęcia pracy na wyższym szczeblu.

System .zwielokrotnionego zarządzania” zainicjowany przez firmę McCormick and Company został zastosowany przez ca 500 innych przedsiębiorstw z tym, że formy jego były różne. Przedsiębiorstwa stosują czasami praktykę wyznaczania do komisji specjalnych osób nadających się na wyższy szczebel, co daje dyrekcji możność obserwowania pracownika we współpracy z grupą. Umiejętność ta jest istotna na eksponowanych kierowniczych stanowiskach, a kierownictwu przedsiębiorstwa daje możność obserwacji podejścia pracownika do rozwiązywania trudnych problemów i jego inicjatywy, W innych jeszcze przypadkach grupa może być powołana tylko w celach szkoleniowych. Przedmiotem ’działania komisji mogą być aktualne lub teoretyczne wycinki działalności przedsiębiorstwa i inne sprawy nadające się do rozważenia przez grupę.

Przedsiębiorstwo nie musi przy tym liczyć na imponujące wyniki tych debat i nie musi wykorzystywać ich w swej praktycznej działalności14.

Leave a Reply