Sprawność zarządzania indywidualnego i kolektywnego Sprawność zarządzania indywidualnego i kolektywnego - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Sprawność zarządzania indywidualnego i kolektywnego

Funkcja zarządzania Może być wykonywana sprawnie przez komisję Może być wykonywana efektywnie przez komisję lecz bardziej sprawnie przez jednostkę Niezbędna inicjatywa indywidualna lecz komisja jest uprawniona do jej uzupełnienia Podstawą indywidualne działanie komisja nieefektywna w procentach

Pomimo że badaniami objęto małą ilość przedsiębiorstw, z grubsza podzielono czynności na grupy, a wzajemny stosunek procentowy czynności podano w przybliżeniu, to jednak wyniki tych badań stanowią u Jbid., s. 92 -S3. ocenę pracy komisji w porównaniu z pracą jednostki dokonaną przez naczelne kierownictwo dobrze prowadzonych przedsiębiorstw. Z czterech kolumn, trzy wykazują większą efektywność jednoosobowego kierownictwa w porównaniu z efektywnością pracy komisji, pomimo że w dwóch środkowych kolumnach działanie komisji uznane zostało za pomocne. W rezultacie tych badań widać dużą przewagę kierownictwa wieloosobowego przy rozstrzyganiu kwestii prawnych oraz jego wybitną rolę w dziedzinie planowania, 'kontroli, administracji i sposobów komunikowania się. Wyraźnie jest jednak podkreślona wyższość jednoosobowego kierownictwa na prawie każdym szczeblu zarządzania. W praktyce, przy szerokim stosowaniu działalności komisyjnej, ta wyższość działania jednoosobowego znajduje jeszcze silniejsze odbicie. Nawet w tych przypadkach, gdy działanie komisji oceniono jako efektywne (pierwsze dwie kolumny), wartości odsetkowe przyznane komisjom nie są — z jednym wyjątkiem — dużo wyższe od liczb jednoosobowego kierownictwa.

Efektynmość pracy kierownictroa wieloosobowego. Przy omawianiu roli wieloosobowego kierownictwa nasuwają się pewne wnioski. Wiele spraw można załatwić w sposób właściwy dzięki kolektywnemu kierownictwu. Efekty tej pozytywnej działalności widać np. w koordynacji działalności kierowników. Kolektywne kierownictwo ma możność określania celów przedsiębiorstwa, wyboru środków do ich osiągnięcia oraz kontroli wykonywania zadań planowych. Zgodnie z terminologią stosowaną przez teoretyków zarządzania — rola wieloosobowego kierownictwa jest więc szczególnie doniosła w planowaniu i w niektórych szeroko pojętych dziedzinach kontroli.

Kierownictwo wieloosobowe ma również dużo słabych stron. Narusza ono zasadę jedności w przewodzeniu. Pociąga za sobą duże koszty i pochłania dużo czasu cechuje je tendencja do niepodejmowania decyzji lub podejmowania słabych decyzji, rozproszenie odpowiedzialności oraz niebezpieczeństwo przewagi mniejszości. Te słabe strony są typowe dla działalności komisji — ale szczególnie silnie występują w przypadku kierownictwa wieloosobowego. „

Leave a Reply