RODZAJE KOMISJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH RODZAJE KOMISJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

RODZAJE KOMISJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Przedsiębiorstwa wykorzystują pracę komisji w wielu dziedzinach. Niektóre ważniejsze ich rodzaje zostaną niżej omówione. Należy zwrócić uwagę, że mogą one lecz nie muszą, działać w charakterze kierownictwa wieloosobowego oraz że w każdym przypadku trzeba ustalić czy komisja — działając jako grupa — wykonuje jedną czy więcej funkcji zarządzania. >

Rada nadzorcza. Rada nadzorcza jeśli jest nie w praktyce, to w koncepcji prawnej jest prawdziwym kierownikiem wieloosobowym. Jest ona zobowiązana przez prawo do kierowania spółką akcyjną. Pomimo że niektóre rady nadzorcze rzeczywiście kierują (przedsiębiorstwem zajmując się sprawami bieżącymi, prawie wszystkie one wykonują swoje uprawnienia stojąc na straży przepisów prawnych, kierując sprawami socjalnymi oraz ponosząc odpowiedzialność za przedsiębiorstwo. Oznacza to, że rady nadzorcze czuwają nad tym, aby działalność przedsiębiorstwa nie wychodziła poza ramy określone prawem, zabezpieczają wykonywanie zobowiązań przedsiębiorstwa wobec właścicieli oraz zgodność celów i środków do ich osiągnięcia działalność taka zapewnia dobrą reputację przedsiębiorstwu, a co za tym idzie właściwy stosunek do niego ze strony dostawców, inwestorów, pracowników, klientów i konkurentów.

Funkcje i działalność rady nadzorczej omówione są w rozdziale 13. W tym miejscu można tylko nadmienić, że ich działalność kierownicza jest w praktyce bardzo różnorodna, chociaż opracowywanie wytycznych, a zwłaszcza określanie celów przedsiębiorstwa i ustalanie kontroli ich wykonywania, są podstawowymi funkcjami większości rad nadzorczych.

Leave a Reply