Rada nadzorcza i umiejętne wysuwanie ważnych problemów Rada nadzorcza i umiejętne wysuwanie ważnych problemów - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Rada nadzorcza i umiejętne wysuwanie ważnych problemów

Analizując pracę rad nadzorczych stwierdzono, że jedną z jej ważnych funkcji jest właściwe stawianie zagadnień, co nie wymaga drobiazgowej znajomości spraw przedsiębiorstwa 8. Właściwie postawione zagadnienia zmuszają wnioskodawców — którymi na ogół są kierownicy wyższego szczebla — do obrony ich propozycji przy pomocy faktów lub trafnej oceny. Postawienie odpowiednich pytań pomoże wyjaśnić wówczas, czy wszystkie aspekty problemu zostały przeanalizowane, czy wszystkie fakty zostały właściwie ocenione oraz czy były odpowiednio przekonywające uzasadnienia niepodjęcia określonej działalności. Pomimo że kwestie stawiane przez członka rady nadzorczej nie mogą mieć charakteru krzyżowego ognia pytań ani nie mogą mieć na celu skompromitowania kierownictwa przedsiębiorstwa, często są one źródłem wielu kłopotów.

Umiejętność właściwego stawiania zagadnień przychodzi z doświadczeniem w podejmowaniu decyzji dlatego też bardzo często najlepszymi członkami rad nadzorczych są nie te osoby, które znają każdy szczegół działalności przedsiębiorstwa, lecz te, które mają doświadczenie zdobyte w różnych sytuacjach. Osoby takie mają bardzo wyczuloną na problemy przedsiębiorstwa intuicję, nieraz nawet instynktownie wynajdują sposoby rozwiązania różnych problemów.

Większe znaczenie od stawiania zagadnień w zależności od ich wagi, ma wpływ ich treści na sposób opracowania wniosków, przed ich przedłożeniem radzie. Kierownik wyższego szczebla, który wie, że będzie musiał odpowiadać na różne pytania, postara się je przewidzieć, a podlegli mu pracownicy z większą starannością przygotowują materiały, aby nie stworzyć kłopotliwej sytuacji swojemu zwierzchnikowi. Ponadto, jak podkreślają Copeland i Towl w swojej pracy, właściwe stawianie za-

Tę funkcję rad nadzorczych analizują Copeland i Towl op. cii., rozdz. S oraz Baker op. cii., s. 19, 81, 131, 133. gadnień ma szczególne znaczenie z prawnego punktu widzenia. Gdy ustawowo przewidziane są posiedzenia rady nadzorczej w celu zatwierdzania pewnych wniosków, sądy utrzymują, że akcjonariuszom spółki przysługuje prawo domagania się od rady nadzorczej sumiennego rozważania spraw. Wymiana poglądów w trakcie takich obrad jest zaprotokołowana, co stanowi dowód, że odpowiednie problemy zostały postawione i przedyskutowane9.

Leave a Reply