Przystosowanie się do poziomu rozwoju społecznego Przystosowanie się do poziomu rozwoju społecznego - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Przystosowanie się do poziomu rozwoju społecznego

Pomimo wzrastającej efektywności pracy rad nadzorczych należy pamiętać, że nie można od nich oczekiwać zarządzania ani w sensie szczegółowym ani ogólnym. Zarządzanie za pośrednictwem rad, jak już zostało wcześniej omówione, musi się ograniczać do określania celów, wytyczania kierunków polityki przedsiębiorstwa oraz do wykonywania tych funkcji, które z jakiegokolwiek powodu nie mogą być delegowane kierownikom wyższego szczebla i ich podwładnym. Ze względu na to, że rady są formą wieloosobowego kierownictwa, nie można oczekiwać, aby zajmowały się szczegółami zarządzania. To wieloosobowe kierownictwo najlepiej wywiązuje się z pełnienia takich funkcji jak powiernictwo, obrady, ocena oraz kontrola tych kierowników wyższego szczebla, którym zostały delegowane uprawnienia. Innymi słowy, nie powinno się uważać, że rady są odpowiedzialne za zarządzanie spółką, lecz za dopatrzenie, aby przedsiębiorstwo było zarządzane w sposób właściwy.

Przystosowanie się do poziomu rozwoju społecznego. Trwałość organizacji zależy od tego, czy potrafi ona dotrzymać kroku zmianom społecznym, rozwojowi technicznemu, przemianom ekonomicznym i politycznym jest to równoznaczne z dostosowaniem się do aktualnego poziomu rozwoju społecznego. Jedną z zasadniczych funkcji rady nadzorczej jest zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa i wytyczenie zadań stąd ocena działalności rad oparta bywa często na ocenie umiejętności przeprowadzania zmian. Jackson Martindell, założyciel American Institute of Management twierdzi, że jest to podstawą oceny członków rad 29,

Leave a Reply