Przewodzenie jako jedna z ważniejszych cech kierownika Przewodzenie jako jedna z ważniejszych cech kierownika - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Przewodzenie jako jedna z ważniejszych cech kierownika

Tytuły służbowe, poza tym, że wprowadzają nieporozumienia, nie określają stanowiska w sposób jasny. Struktura organizacyjna domów towarowych może dostarczyć wielu przykładów takich trudności. Jakiś dom towarowy może mieć stanowisko kierownika zbytu. Ze struktury organizacyjnej nie wynika wcale, co ten tytuł oznacza. Stanowiska tego nie da się skojarzyć z powszechnie stosowanym stanowiskiem kierownika sprzedaży, ponieważ np. kierownicy sprzedaży w przedsiębiorstwie przemysłowym podlegają dyrektorowi. Cztery domy towarowe mogą używać czterech różnych tytułów służbowych dla kierowników zajmujących się reklamą, dekoracjami i ogłoszeniami, a mianowicie: kierownik reklamy, kierownik działu ogłoszeń, kierownik zbytu i reklamy oraz dyrektor reklamy.

Jasne jest, że o charakterze danego stanowiska można się dowiedzieć jedynie z księgi służb, która powinna uzupełniać wszystkie schematy organizacyjne. Z punktu widzenia wydajności pracy personelu jest rzeczą ważną, aby wyraźnie określano wszystkie obowiązki przydzielane poszczególnym osobom na danych stanowiskach. Chociaż praca kierownika polegać ma na wykonywaniu funkcji zarządzania, stanowisko takie wymaga od osoby, która je zajmuje, określonych wiadomości i doświadczeń niezbędnych dla efektywnego działania. Tylko przez dokładne opisanie stanowiska można uzyskać konieczne informacje.

Przewodzenie jako jedna z ważniejszych cech kierownika. Każda praca kierownicza wymaga od wykonującej ją osoby umiejętności przewodzenia. Dyrektor przedsiębiorstwa, który nie potrafi przekonać swoich podwładnych, aby efektywnie wykonywali to, co konieczne jest dla osiągnięcia celów przedsiębiorstwa, będzie zupełnie bezradny. Kierownik może umieć planować pracę innych, sprawnie i celowo grupować swoich podwładnych, obsadzać stanowiska kierownicze, nadzorować podwładnych i przewodzić im może także umieć kontrolować wyniki działania i porównywać je z planem. Nie osiągnie jednak żadnych rezultatów, jeśli nie potrafi stworzyć ze swojego personelu zespołu pracującego chętnie i wydajnie. Kierownik musi zapewnić sobie współpracę swoich podwładnych przez motywację innymi słowy, musi ich przekonać, że grupowa współpraca jest najlepszą drogą dla osiągnięcia ich celów osobistych. Przywództwo zatem scala jednostki w grupy i pozwala na stworzenie warunków sprzyjających rozkwitaniu inicjatywy, nowatorstwa i racjonalizacji.

Leave a Reply