POWODY TWORZENIA KOMISJI POWODY TWORZENIA KOMISJI - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

POWODY TWORZENIA KOMISJI

Przyczyny szerokiego rozpowszechniania się komisji w organizowaniu działalności ludzkiej nie są trudne do odgadnięcia. Pomimo że istnieje tendencja do tłumaczenia źródeł tego zjawiska aspektem demokratycznym oraz traktowania go jako charakterystycznej cechy społeczeństwa demokratycznego, rzeczywiste powody jego istnienia wykraczają daleko poza chęć grupy w partycypowaniu w rządach. Komisje istniały nawet w organizacjach takich państw, jak narodowo-socjali- styczne Niemcy i faszystowskie Włochy przed 1945 rokiem.

Rozpatrywanie i ocenianie przez grupę. Najważniejszym powodem tworzenia komisji, szczególnie w przedsiębiorstwach przemysłowych, są korzyści jakie dają grupowe narady i grupowa ocena. Jest to zastosowanie w praktyce powiedzenia, że „co dwie głowy, to nie jedna”4. Grupa ludzi może rozważyć problem w oparciu o szerszy wachlarz doświadczeń, niż zrobiłaby to jedna osoba ma ona również możność spojrzenia na problem oczyma ludzi o różnych opiniach, dokładniejszego przebadania aspektów skomplikowanego zagadnienia oraz wielostronnego ich potraktowania. Mało jest w przedsiębiorstwach ważnych problemów, które dotyczyłyby wyłącznie produkcji, technologii, finansów czy zbytu. Przeciwnie, rozwiązywanie większości problemów wymaga szerszej wiedzy, doświadczenia i trafnej oceny sytuacji, czego nie można oczekiwać od jednej osoby.

Nie należy przez to rozumieć, że ocena grupowa może być dokonywana tylko przez powoływanie komisji. Specjalista sztabowy dyskutujący osobiście z większą ilością osób pewną określoną fazę zagadnienia może otrzymać ocenę grupy bez powoływania komisji podobna sytuacja może się zdarzyć, gdy zapracowany dyrektor zwoła swoich podwładnych oraz innych specjalistów i poleci im przeanalizowanie określonego problemu i dostarczenie mu na piśmie wniosków i opinii. Często tego rodzaju ocena grupowa okazuje się bardziej ekonomiczna w czasie, zarówno dla członków grupy jak i kierownika, eleminując normalne dla komisji długie posiedzenia. Zdolny kierownik może szybciej uchwycić myśl czy pomysł oraz kryjący się za tym proces myślenia i zaoszczędzi swój czas, gdy otrzyma krótkie pisemne memorandum, niż gdyby musiał słuchać ustnego omawiania.

Leave a Reply