Powiernictwo i rada nadzorcza Powiernictwo i rada nadzorcza - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Powiernictwo i rada nadzorcza

Jedną z najważniejszych funkcji rady nadzorczej, można by określić mianem „powiernictwa”, a jest nią gospodarowanie majątkiem spółki z korzyścią dla akcjonariuszy. Nawet najsłabiej pracująca rada nadzorcza nie może się przed tym uchylić.

Czasami, zwłaszcza w dużych spółkach funkcjonujących przecież dzięki pracy wielu ludzi, powiernictwo stanowiące swego rodzaju dowód zaufania, rozumiane musi być szerzej nie można go wówczas ograniczać tylko do zobowiązań wobec akcjonariuszy rozszerza się ono i na innych ludzi: na pracowników spółki, których wysiłkom zawdzięcza ona swe wyniki jak i na jej klientów. Można wyjść z założenia, że obowiązkiem członka rady nadzorczej jest takie działanie, które zapewniałoby akcjonariuszom wyłącznie korzyść, gdyż zarządza on ich majątkiem. Tak rozumując, zarządzanie mające na celu dobro jeszcze innych osób można

Dowody na to, że trend ten ma tendencje do utrzymania się, przedstawia Baker w Directors Doing More Directing, „Business Week”, 12 marca 1955. by uznać za sprzeniewierzenie mienia akcjonariuszy. Lecz gdyby w interesie akcjonariuszy leżało, aby administrowanie ich majątkiem dawało korzyści również pracownikom przedsiębiorstwa czy szerokiej publiczności, działanie takie byłoby naturalnie traktowane jako przynoszące korzyść akcjonariuszom. Z sytuacjami takimi mamy do czynienia coraz częściej w związku ze zmniejszającą się rolą poszczególnych akcjonariuszy w dużej spółce, ze wzrostem zrozumienia roli pracy dzięki aktywności związków zawodowych oraz w związku z coraz wyraźniej szym dostrzeganiem znaczenia czynnika ludzkiego dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Niemniej jednak, gdyby członkowie rad nadzorczych zapominali, że ich pierwszym obowiązkiem jako takich jest dbanie o interesy akcjonariuszy, którzy powierzyli im swój majątek, można by zapytać, czy zasługują oni na zaufanie jakim ich obdarzono.

Leave a Reply