PODATNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA NA CENTRALIZACJĘ DZIAŁALNOŚCI PODATNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA NA CENTRALIZACJĘ DZIAŁALNOŚCI - spółka komandytowa z o.o.

PODATNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA NA CENTRALIZACJĘ DZIAŁALNOŚCI

Jak pamiętamy, zasadniczymi funkcjami przedsiębiorstwa są wytwarzanie dóbr (produkcja), wymiana dóbr (zbyt), oraz finansowanie całego przedsięwzięcia (finanse). Jednocześnie w wyniku konieczności specjalizacji, funkcje te zostały dodatkowo podzielone na takie jak np.: kadry, rachunkowość, statystyka, zaopatrzenie i transport.

Badania przeprowadzone przez American Management Association rzuciły interesujące światło na stopień decentralizacji tych funkcji zarządzania 8. Pomimo że badaniami objęta była stosunkowo niewielka liczba przedsiębiorstw, rezultaty ich można uznać za typowe pokrywają się one z wynikami badań innych teoretyków, obserwacjami autorów oraz codzienną praktyką przedsiębiorstw. Stanowią one podstawę wniosków omówionych w następnych paragrafach.

Produkcja. Działalność produkcyjna jest na ogół pierwszą dziedziną, od której naczelny dyrektor przedsiębiorstwa rozpoczyna delegowanie uprawnień. Zakres tego delegowania zależy od takich czynników jak: rodzaj wyrobu, wielkość produkcji, rynki zbytu oraz stan zatrudnienia i zaopatrzenia w surowce. W miarę rozwoju produkcji lub powstawania komplikacji w jej procesie, wzrasta potrzeba decentralizacji uprawnień. Jednakże nawet w wielkich przedsiębiorstwach, w których uprawnienia do zajmowania się sprawami produkcji są rozproszone, czynnik centralizujący działa poprzez budżety i kontrole rezultatów operacji i poprzez komórki funkcjonalno-sztabowe powstałe z przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych, omówionych powyżej.

Leave a Reply