„Poczta pantoflowa” „Poczta pantoflowa” - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

„Poczta pantoflowa”

Ciekawym zjawiskiem, które można 'by nazwać organizacją nieformalną jest wzajemne przekazywanie sobie wiadomości, popularnie zwane „pocztą pantoflową”, występujące w każdej prawie organizacji typu formalnego. Nie ma ono żadnej struktury, polega na tym, że członkowie organizacji formalnej, którzy znają się na tyle dobrze, że mają do siebie zaufanie, wzajemnie informują się o sprawach przedsiębiorstwa. W przedsiębiorstwie, w którym pracownicy spędzają wiele godzin dziennie i które zapewnia im zarówno środki utrzymania, jak i pozycję społeczną, istnieje zawsze potrzeba wymiany informacji dotyczących przedsiębiorstwa i osób w nim zatrudnionych to właśnie jest przyczyną natychmiastowego przekazywania sobie takich informacji przez osoby, które dobrze się znają i wzajemnie sobie ufają. Poczta pantoflowa zawdzięcza swe istnienie opieszałości w oficjalnym przekazywaniu informacji, ich poufnemu charakterowi, nieprzystosowaniu oficjalnych kanałów informacji do ich przekazywania lub też takim wydarzeniom (np. jakiś skandal), o których informacje nie będą oficjalnie ogłoszone. Nawet jeśli kierownictwo przedsiębiorstw stara się zapewnić pracownikom maksimum informacji ogłaszając je w biuletynach lub gazetkach zakładowych, nie jest mimo to w stanie przekazać im wszystkich informacji czyli zlikwidować podstaw istnienia „poczty pantoflowej”.

Niektórzy kierownicy przedsiębiorstw niepotrzebnie biorą sobie do serca istnienie „poczty pantoflowej”. Autorzy niniejszej pracy znają dyrektora przedsiębiorstwa, który starał się wszelkimi sposobami zlikwidować „pocztę pantoflową” w swoim przedsiębiorstwie i nie mógł pogodzić się z faktem, że wobec tego zjawiska był bezsilny. Mimo szczerych z jego strony chęci przekazywania całości informacji w sposób jasny i szybki, poczta pantoflowa działała nadal bez zakłóceń. Nie powinien zresztą nigdy oczekiwać, że będzie inaczej.

Wykorzystanie organizacji nieformalnych dla pracy organizacji formalnych

Wszystkie organizacje nieformalne spełniają ważną rolę w kontaktowaniu się ludzi z sobą. „Poczta pantoflowa” jest zjawiskiem nieuniknionym, a jej działalność pozytywnym składnikiem organizacji przedsiębiorstwa. Inteligentny dyrektor postąpiłby właściwie, gdyby „pocztę” taką zasilał informacjami. Doświadczenie wskazuje, że jest to jeden z ,najbardziej niezawodnych i najszybszych sposobów komunikowania się ludzi i słuszną rzeczą byłoby, gdyby kierownicy zasilali tę „pocztę” dokładnymi informacjami. Kierownik, który podwyższa efektywność swojego działania przez bezpośredni kontakt z tą grupą lub też kontakt przez zaufanego podwładnego lub sekretarkę może sobie pogratulować dużego osiągnięcia.

Wykorzystanie organizacji nieformalnych dla pracy organizacji formalnych. Istnienie „poczty pantoflowej” stwarza konieczność wykorzystywania organizacji nieformalnych w pracy organizacji formalnych. Stanowią one ważne kanały komunikacyjne ponadto, jak podkreślił Barnard, organizacje typu nieformalnego scalają organizację formalną. Wytwarzają wreszcie u członków organizacji formalnych poczucie przynależności do grupy, poczucie ważności ich stanowiska, dumy i wspólnego zadowolenia. Barnard stwierdził, że „organizacje nieformalne nie działają destruktywnie na formalne, lecz stanowią ważne narzędzie podtrzymania osobowości jednostek, do której zanikania przyczynia się działalność organizacji formalnej, często nawet zabijającej indywidualność człowieka” 10.

Ze względu na ważną rolę, jaką organizacje nieformalne spełniają w, życiu zarówno jednostek, jak też i całej organizacji formalnej, kierownictwo tejże powinno zwrócić na nie większą uwagę, poznać je i wykorzystać. Człowiek jest istotą społeczną, a organizacja zatrudnia ludzi wynika z tego konieczność poznania czynników wpływających na postępowanie człowieka w grupie w celu odpowiedniego pokierowania działalnością zespołową. Najbardziej rozumni kierownicy przedsiębiorstw rozumieją ten fakt i rozmyślnie używają tych nieoficjalnych kanałów informacji, co jednocześnie wpływa korzystnie na klimat i postawę pracowników.

Leave a Reply