Personel działów usługowych Personel działów usługowych - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Personel działów usługowych

Wiele niewymiernych kosztów wynika z zarozumialstwa — cechy charakterystycznej biurokratów. Faktem jest, niestety, że personel działów usługowych często przyjmuje pozę wyższości wobec innych pracowników, co przeważnie wynika z tego, że kierownicy tych działów mają wpływy w dyrekcji przedsiębiorstwa. Takie „lordowśkie pozy” wywołują nieufność i sprzeciwy, co utrudnia osiągnięcie właściwego poziomu usług świadczonych oddziałom liniowym.

Niektóre przedsiębiorstwa rozwiązują tę sprawę przez stworzenie nowego działu usług, którego funkcją jest zbieranie danych, obliczanie i analiza kosztów. Są jeszcze wymierne koszty pośrednie. Według teorii specjalizacji usług, oddział scentralizowany może wykonywać swoją działalność w sposób bardziej ekonomiczny niż po zdecentralizowaniu. Niewiele jest jednak wydziałów, których utworzenie poprzedzono dokładną analizą porównawczą kosztów. Oszczędności zaś uważa się za rzecz oczywistą. Z biegiem czasu wydziały usługowe zaczynają mieć tendencje do obejmowania swoją działalnością coraz to szerszych dziedzin i uwzględniają to w budżecie. Rozpocząwszy działalność od kilku tylko czynności, dział kadr rozrasta się sukcesywnie włączając w zakres swych obowiązków takie sprawy jak: testowe badania ubiegających się o pracę, wymiana personelu między wydziałami, bezpieczeństwo i higiena pracy, stołówki pracownicze i rekreacja. Dział konserwacji może w miarę rozwijania się utworzyć np. swój dział produkcyjny, stolarnię, warsztat elektryczny i własne magazyny. Wymaga się takiego rozwoju lub akceptuje go pod wpływem opinii, że inne przedsiębiorstwa postępują podobnie oraz że przyspieszy to wykonywanie usług i wpłynie na podniesienie morale. Takie nadzieje są zresztą często bezpodstawne. W nawale spraw związanych z szybkim zatwierdzaniem budżetu dyrekcja przedsiębiorstwa nie żąda zestawienia kosztów dla uzasadnienia oszczędności, które mają wyniknąć z proponowanych zmian. W rezultacie nikt nié wylicza całkouńtego kosztu, rozwijania usług dla wydziałów liniowych.. Nie miałoby to zresztą większego sensu, gdyż nikt dotychczas nie ustalił, do jakich granic można posunąć rozwój komórek usługowych. Wiadomo jednak, że rezultatem rozwoju komórek usługowych jest dodatkowe obciążenie narzutami wydziałów i oddziałów produkcyjnych.

Leave a Reply