ORGANIZACJE NIEFORMALNE ORGANIZACJE NIEFORMALNE - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

ORGANIZACJE NIEFORMALNE

Aby organizacja formalna mogła pracować efektywnie, musi wykorzystywać i zespolić się z organizacją nieformalną. Ponieważ organizacja jest mechanizmem społecznym powołanym do odpowiedniej koordynacji działalności ludzkiej dla osiągnięcia określonego celu, musi działać w oparciu o reguły postępowania, którymi kierują się dane grupy społeczne.

Charakter „organizacji” nieformalnej. Chociaż psychologowie społeczni stwierdzili, że organizacje nieformalne mają duże znaczenie, najdokładniejszą chyba analizę tych organizacji oraz ich stosunku do organizacji formalnych przeprowadził Chester I. Barnard 9. Uważa on organizację za formalną wówczas, gdy działalność dwu lub więcej osób jest świadomie koordynowana dla osiągnięcia pewnego celu z organizacją typu nieformalnego spotykamy się natomiast wtedy, gdy suma związków między poszczególnymi osobami nie jest skierowana na osiągnięcie z góry określonego celu, mimo że cel ten może wyniknąć w trakcie działania. Opisana przez C. I. Barnarda organizacja nieformalna jest swym charakterem zbliżona do ustalonych przez rsocjologów różnych rodzajów zwyczajów ludowych, zwyczajów przestrzeganych przez grupę ludzi lub usankcjonowanych przez jakąś instytucję. Organizacje typu nieformalnego zawdzięczają swoje istnienie wspólnocie zwyczajów i są bogatym źródłem wszelkiego rodzaju wzorów zachowania się. „Poczta pantoflowa”, zwyczaj spotkania się na partii pokera, zwyczaj spotykania się „na kawie” o określonej porze — oto przykłady organizacji nieformalnych.

Leave a Reply