ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POLITYKĘ PERSONALNĄ CZ. II ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POLITYKĘ PERSONALNĄ CZ. II - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POLITYKĘ PERSONALNĄ CZ. II

Cała odpowiedzialność za rekrutację, wybór, doskonalenie, awansowanie oraz przenoszenie na emeryturę kierowników, spoczywa na barkach dyrektora przedsiębiorstwa oraz tych jego współpracowników, którzy stanowią wewnętrzną grupę kierowniczą odpowiedzialną za strategię przedsiębiorstwa. Ciąży na nich obowiązek opracowania właściwej polityki, zlecenie stosowania wytycznych tej polityki odpowiedniemu podległemu pracownikowi oraz obowiązek kontroli polegającej na stwierdzeniu, czy program jest wykonywany we właściwy sposób. Przygotowując ramy polityki personalnej trzeba rozważyć takie problemy, jak: kierunek rozwoju polityki personalnej, awansowanie kierowników, których można szukać wewnątrz lub na zewnątrz przedsiębiorstwa, źródła kadry kierowniczej, sposoby dokonywania selekcji. Trzeba również ustalić program szkolenia i opracować procedury dotyczące awansowania i przechodzenia kierowników na emeryturę. Na ogól dyrektor personalny sprawuje funkcje usługowe, ma on zarówno odpowiednie kwalifikacje, jak i znajomość przedmiotu i procedur.

Kontrolowanie polityki personalnej przez najwyższe kierownictwo jest równie konieczne, jak 'kontrola wszystkich innych planów przedsiębiorstwa. Może się to spotkać z opozycją w przedsiębiorstwie. Wielu kierowników sprzeciwiać się będzie odchodzeniu dobrze zapowiadających się pracowników, których skierowano do innych wydziałów w celu poszerzenia wiadomości, sprawa doskonalenia kadry kierowniczej może się im nie wydawać pilna w danym momencie. Kierownictwo najwyższych szczebli musi więc użyć swojego prestiżu, aby zapewnić prawidłowe wykonywanie planów związanych ze szkoleniem kadry.

Odpowiedzialność za sprawy personalne powinna spoczywać na barkach dyrektora lub kierownika personalnego również dlatego, że od polityki personalnej zależy przyszłe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Rada nadzorcza słusznie zakłada, że prezes powinien zapewnić ciągłość działania przedsiębiorstwa czuwając nad dopływem wysoko kwalifikowanych kandydatów na kierowników. Mimo że członkowie rady nadzorczej są odpowiedzialni wobec akcjonariuszy za przyszłość przedsiębiorstwa tak jak i za jego obecną działalność, nie mogą oni bezpośrednio zajmować się sprawami personalnymi poza mianowaniem prezesa rady, który musi podjąć się prowadzenia tych spraw.-

Leave a Reply