Oceny kierowników wyższego szczebla Oceny kierowników wyższego szczebla - spółka komandytowa z o.o.

Oceny kierowników wyższego szczebla

Mimo że ocenianie kierowników wyższego szczebla pod wieloma względami podobne jest do oceniania ich podwładnych, cel jego jest inny, tak jak i inne są cechy brane pod uwagę w ocenie i inny skład komisji oceniającej.

Cel. Oceny kierowników wyższego szczebla opierają się na zupełnie innych podstawach niż oceny kierowników niższego szczebla. W tym ostatnim przypadku ocenia się przede wszystkim te czynniki, które są ważne dla kierowania działalnością jednej z komórek, a więc działalnością o stosunkowo mniejszej wadze z punktu widzenia całości przedsiębiorstwa. Osoby oceniające kierowników wyższego szczebla muszą patrzeć z szerszego punktu widzenia. Celem ich działalności jest wy- krycie cech najistotniejszych dla kierowników najwyższego szczebla i wykrycie ich słabych stron.

Cechy kandydatów. Osoby zajmujące stanowiska wyższego szczebla w danym przedsiębiorstwie można łatwo odróżnić od kierowników niższego i średniego szczebla. Ludzie ci już w przeszłości wykazali się umiejętnością efektywnego kierowania mniejszymi komórkami, a więc wzięto już pod uwagę rozwój ich umiejętności kierowniczych. Dali oni również dowody, że potrafią właściwie oceniać zachodzące w przedsiębiorstwie zjawiska. Ludzie ci stanowią „surowiec”, z którego, w drodze doskonalenia, powstaje kadra kierowników najwyższego szczebla. W rezultacie w ocenie ich pracy na stanowiskach wyższego szczebla nie trzeba już uwzględniać zdolności koncentrowania się na sprawnym wykonywaniu poleceń, lecz kłaść nacisk na te cechy, których wymaga się od osób kierujących przedsiębiorstwem.

Leave a Reply