OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Pomimo że członkowie rad nadzorczych nie są powiernikami w całym tego słowa znaczeniu, gdyż nie zatrzymują oni w swoim posiada-' niu aktywów spółki powierzonych przez akcjonariuszy, są jednak zobowiązani prawnie do takiej staranności, jakiej oczekuje się od rozsądnej osoby administrującej własnym majątkiem. Poza pewnymi przypadkami określonymi przez prawo jako przestępstwa, np. oszustwo czy daleko posunięte zaniedbanie obowiązków — pojęciem „rozsądnego działania” w rozumieniu sądu objęta jest normalna działalność ludzka. Innymi słowy, członkowie rad nadzorczych nie są pociągani do odpowiedzialności sądowej i karani za nieumiejętność właściwej oceny. Sądy wychodzą z założenia, że każdy rozsądny człowiek ponosi ryzyko, często duże — w wyniku swej działalności karanie za niewłaściwą ocenę sytuacji byłoby nieuzasadnioną ingerencją, uniemożliwiającą właściwe działanie systemu opartego na prywatnej własności. Dlatego też, jeśli w danych warunkach działanie można zakwalifikować jako rozsądne, sąd orzeka na korzyść rady.

Specyficzne rodzaje odpowiedzialności członków rad. Przepisy prawne poszczególnych stanów regulują działalność spółek i różnie określają odpowiedzialność (członków) rad nadzorczych są jednak pewne rodzaje działalności, za którą członkowie rad nadzorczych ponoszą specjalną odpowiedzialność. Tego rodzaju działalnością jest np. aprobata przekraczania przez spółkę granic uprawnień wynikających ze statutu lub ogólnie obowiązujących praw inną — narażanie spółki na straty lub szkody przez wymuszanie działania niezgodnego z prawem. Dalszym przypadkiem, kiedy rada nadzorcza bywa pociągana do odpowiedzialności, jest sprzeniewierzanie własności spółki jak również ogłaszanie wypłaty dywidend przy braku zysku. Prawnie zabronione jest pożyczanie członkom rad i akcjonariuszom funduszów spółki, chyba, że dzieje się to w ramach usług kredytowych bądź jest uregulowane zarządzeniami. Nałożenie na członków rad nadzorczych takiej odpowiedzialności ma na celu zapobie- zenie wykorzystywaniu ich pozycji w sposób mogący przynieść straty akcjonariuszom lub wierzycielom spółki.

Leave a Reply