OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH CZ. II OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH CZ. II - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH CZ. II

Odpowiedzialność wynikająca z federalnych przepisów prawnych. Również i federalne ustawy przewidują odpowiedzialność karną za nadużycia popełniane przez rady nadzorcze. W celu zapobieżenia nie uczciwemu wykorzystywaniu informacji o instytucji przez ludzi zatrudnionych w spółce, ustawa Securities Exchange Act z roku 1934 ustala sposób sprzedaży akcji umieszczanych na liście giełdowej dotyczy ona członków rady nadzorczej, kierowników wyższego szczebla oraz osób będących w posiadaniu pośrednio lub bezpośrednio dziesięciu procent jakiegokolwiek typu akcji przedsiębiorstwa. Osoby te nie mogą w myśl prawa sprzedawać akcji spółki na krótkoterminowy okres. Jeśli zakupują one akcje i sprzedają je przed upływem 6 miesięcy, sąd wychodzi z założenia, że osoby te działają na podstawie informacji wewnętrznej tej spółki i w rezultacie zyski z tych transakcji przyznają przedsiębiorstwu. W celu sprawowania kontroli nad przestrzeganiem tej ustawy oraz zapewnienia dopływu informacji innym inwestorom w sprawie sytuacji finansowej członków rady nadzorczej, dyrektorów i wyższego kierownictwa spółki, prawo przewiduje, że: jeżeli akcje przedsiębiorstwa są w obiegu giełdowym, pracownicy przedsiębiorstwa są zobowiązani co miesiąc informować giełdę oraz komisję federalną do spraw akcji i wymiany giełdowej (Fédéral Securities and Exchange Commission) o swoich udziałach w przedsiębiorstwie oraz o wszelkich zmianach wynikłych w ciągu miesiąca.

Nie ulega wątpliwości, że omówione wyżej ograniczenia ukróciły spekulację oraz wykorzystywanie informacji o stanie finansowym spółki dla osobistych celów pracowników. Twierdzenie jednak, ż,e wyeliminowały one całkowicie spekulację akcjami przedsiębiorstwa przez jego pracowników byłoby przesadą. Prawo nie może niestety zabronić członkowi rady nadzorczej lub innemu zaangażowanemu w przedsiębiorstwie pracownikowi omijania przepisów i spekulowania przy pomocy „przyjaciela”, który w jego imieniu zakupuje lub sprzedaje akcje. Ponadto ograniczenie zakupu i sprzedaży akcji dotyczy tylko operacji krótkoterminowych, tzn. odbywających się w okresie 6 miesięcy od daty zakupu do daty sprzedaży jeśli jednak członek rady przetrzyma akcję przez dłuższy okres czasu — co jest dla niego korzystne z punktu widzenia wysokości podatku od zysku — nie ma żadnych przepisów zabraniających mu wykorzystania swojej pozycji dla celów osobistych.

Leave a Reply