NIEKTÓRE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI RAD NADZORCZYCH NIEKTÓRE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI RAD NADZORCZYCH - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

NIEKTÓRE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI RAD NADZORCZYCH

Biorąc pod uwagę ogólne problemy zarządzania i porównując je z pozycją rady nadzorczej stojącej na szczycie piramidy zarządzania spółką, warto rozważyć pewne zagadnienia spotykane w praktyce działania rady. Istnieje tutaj wiele spraw specyficznych, chociaż większość z nich — o tym będzie mowa — powstaje w związku z trudnościami i słabościami zarządzania wieloosobowego.

Wielkość. Jak w przypadku działalności każdej komisji liczba członków rady nadzorczej będzie miała wpływ na jej pracę. Ktoś powiedział, że „rada nadzorcza składająca się z 10 osób jest ciałem wykonawczym, a rada złożona z ponad 30-tu — ciałem dyskutującym” 12. Pomimo że stwierdzenie to nie jest całkowicie zgodne z prawdą, podkreśla ono jednak znaczenie liczebności członków zespołów. Rada może składać się z tak małej liczby członków, że umożliwia to prawidłowe wykorzystanie różnych doświadczeń i punktów widzenia może też być tak duża, że nie da się jej opanować. Wydaje się jednak, że dobór członków i właściwe przewodzenie są ważniejszymi czynnikami niż liczebność.

Przeprowadzono wiele badań nad zagadnieniem liczebności w radach nadzorczych. Najbardziej dokładne były badania dokonane przez National Industrial Conference Board w 1953 roku 13.

Podobne badanie zostało przeprowadzone w roku 1946 zob. P. W, Dickson Compensation and Duties of Corporate Directors, „Studies in Business Policy”, nr 16, New York 1946, National Industrial Conference Board, Inc. .

Wyniki badań liczby członków rady nadzorczej przeprowadzonych w 525 spółkach (badania nie obejmowały takich instytucji finansowych jak banki, itp.) przedstawione zostały w tablicy 6. poniżej

Leave a Reply