Niejednolitość stanowisk kierowniczych Niejednolitość stanowisk kierowniczych - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Niejednolitość stanowisk kierowniczych

Liczba kierowników w przedsiębiorstwie zależy również od tempa rotacji na stanowiskach kierowniczych. Liczbę awansów na stanowiska kierownicze w okresie roku można łatwo wyliczyć na podstawie dotychczasowych doświadczeń oraz przewidywań na przyszłość. Analiza czynników wpływających na te sprawy wykaże, że nie bez znaczenia jest tu także liczba, pracowników przechodzących na emeryturę oraz zwalnianie etatów z powodu chorób, degradacji, służby wojskowej i przechodzenia zdolnych młodych kierowników do innych przedsiębiorstw, gdyż to, w którym zostali przeszkoleni, nie jest w stanie zapewnić im właściwego stanowiska.

Niejednolitość stanowisk kierowniczych. Chociaż wiadomo, na czym polega praca kierownicza, nie można zunifikować wszystkich stanowisk kierowniczych7. Mieszanie tych pojęć prowadzi do nieprecyzyjnego określenia obowiązków oraz stwarza problemy natury semantycznej. Powszechne stosowanie takich terminów, jak kierownik zbytu, kierownik personalny lub prezes zarówo w słowie, jak i w piśmie implikuje, że stanowiska, które obejmują tak tytułowane osoby, są wszędzie jednakowe. Przypuszczenie takie jest dalekie od prawdy. Osoba nazywana prezesem może poświęcić swój czas wyłącznie sprawom techniki, może nadać taki tytuł służbowy swojemu podwładnemu nie przydzielając mu równocześnie wszystkich związanych z nim obowiązków i uprawnień lub też może stworzyć odpowiedzialne stanowisko, które ma zająć osoba bez żadnego tytułu służbowego.

Leave a Reply