Luki w szkoleniu kierowników Luki w szkoleniu kierowników - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Luki w szkoleniu kierowników

Już w roku 1916 Henri Fayol6 zwrócił uwagę na fakt, że do programów nauczania w instytucjach naukowych nie włączono szkolenia kierowników, lecz wówczas nie zainteresowano się tymi spostrzeżeniami. Aż do ostatnich lat nawet rozwój szkół handlowych nie spowodował większego zainteresowania tym problemem ze strony naukowców. Ten brak zainteresowania kształceniem kadr kierowniczych spowodował w końcu wprowadzenie szkolenia przyszłych 'kierowników do podstawowego programu działania American Management Association, organizacji, której członkowie rekrutują się przeważnie spośród kierowników przedsiębiorstw.

Niedoskonałość nauczania teorii zarządzania na uniwersytetach ma dwie zasadnicze przyczyny. Po pierwsze, wykładowcami z tej dziedziny mogą być tylko osoby w pełni dojrzałe, legitymujące się zarówno wykształceniem teoretycznym, jak i doświadczeniem praktycznym zdobytym podczas pracy w przedsiębiorstwach handlowych lub przemysłowych. Niektórzy przedsiębiorcy starają się zaradzić tym trudnościom i zapraszają profesorów wyższych uczelni do swych przedsiębiorstw na dłużej lub 'krócej — od 2 tygodni do 3 miesięcy. Takie przedsiębiorstwa jak Boenig, Swift i du Pont zapoczątkowały tego rodzaju kontakty.

Po drugie, aby nauczać przedmiotów z dziedziny zarządzania trzeba wiedzieć, czego się chce uczyć. Jest rzeczą zrozumiałą, że uniwersytety nie mogą nauczyć studenta zarządzania tak, jak mogą nauczyć go przeprowadzania doświadczeń chemicznych, księgowości, czy obliczeń technicznych. Kierownik musi działać za pośrednictwem ludzi, a jego umiejętności w tej dziedzinie można sprawdzić właściwie dopiero, w trakcie jego konkretnego działania w miejscu pracy. Jest jednak coś, czego dokonać może uniwersytet. Jest to wyrobienie w studentach przekonania, że istnieją funkcje kierownicze oraz wskazanie im zasad, na których one się opierają, jak również ugruntowanie w nich wiedzy i umiejętności stosowania naukowych metod badań. Od tego jednak momentu obowiązek doskonalenia kierowników przechodzi na pracodawcę, który powinien stworzyć kandydatowi na kierownika warunki do zdobycia w praktyce kwalifikacji kierowniczych.

Leave a Reply