Księgowość i statystyka Księgowość i statystyka - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Księgowość i statystyka

Kadry. Jak należy się spodziewać, pewien zakres działalności kadrowej jest w dużym stopniu scentralizowany. Do tego rodzaju działalności należy zaliczyć umowy zbiorowe, których centralizacja została wymuszona na przedsiębiorstwach zarówno przez związki jak i administrację państwową. Dalej place, analiza pracy oraz dobór kadry kierowniczej i jej ocena. Poza tymi dziedzinami, których znaczenie niewątpliwie będzie rosło, działalność kadrowa powinna być tak zdecentralizowana jak kierownictwo, gdyż wszyscy kierownicy muszą ponosić odpowiedzialność za podległy im personel. Stosunki międzyludzkie są kluczem do zarządzania i efektywne kierownictwo musi mieć w tym zakresie jak najszerzej pojęte uprawnienia ten fakt jest w praktyce często przeoczany przez nadgorliwych specjalistów kadrowych.

Księgowość i statystyka. Dyrektorzy przedsiębiorstw zasugerowani koniecznością tworzenia ogólnego systemu kontroli, dążyli do centralizowania uprawnień także w dziedzinie księgowania i statystyki, z po- minięciem jedynie samego zbierania danych. Ta tendencja była motywowana koniecznością kontroli danych u szczytu drabiny zarządzania oraz oszczędnością wynikającą z centralizacji rachunkowości i statystyki.

W ostatnich jednak latach bardziej przedsiębiorczy kierownicy wykazują tendencję do decentralizacji tej działalności. Centralna kontrola oraz koncentracja rachunkowości i danych statystycznych może być najbardziej ekonomiczną formą działalności i dobrze służyć dyrekcji często się jednak zdarzało, że kierownicy „z frontu” tzn. ta grupa ludzi, która w praktyce kontroluje kształtowanie się kosztów produkcji i zbytu nie mieli informacji koniecznych do wykonywania ich funkcji lub też otrzymywali informacje przedawnione, W konsekwencji przemysł rozwinął rodzaj „scentralizowanej decentralizacji” polegającej na centralizacji uprawnień w działalności księgowej i statystycznej dla celów związanych z zarządzaniem na najwyższym szczeblu oraz metod zbierania danych przy jednoczesnej decentralizacji zbierania danych dla niższych szczebli. W niektórych przedsiębiorstwach zdając sobie w pełni sprawę z narażania się na dodatkowe koszty w wyniku „.podwójnej roboty” zdecydowano się na takie posunięcie, aby zapewnić niższym szczeblom dopływ informacji koniecznych dla właściwego wykonywania zadań.

Leave a Reply