Korzyści wynikające z pracy działów usługowych Korzyści wynikające z pracy działów usługowych - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Korzyści wynikające z pracy działów usługowych

Podstawą tworzenia działów usługowych są przewidywania, z których wynika, że koszt ich utrzymania będzie niższy, niż koszty tych samych usług wykonywanych w inny sposób dlatego też ocena tych korzyści ma zasadnicze znaczenie. Na pewno można do nich zaliczyć fachowość usług i możliwość pełniejszego zaspokojenia rozmaitych potrzeb.

Dowiedziono już, że centralizacja działalności umożliwia zatrudnianie specjalistów. W zasadzie centralizacja oznacza zgrupowanie w jednym miejscu czynności wykonywanych dotychczas w różnych komórkach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Przyjmowanie pracowników czy opiniowanie kwalifikacji kandtydatów przez centralny dział kadr powoduje takie nagromadzenie pracy, że ekonomicznie uzasadnione jest zatrudnienie ekspertów w pełnym wymiarze godzin gdy sprawom tym poświęca się uwagę tylko sporadycznie, zatrudnianie ekspertów na stałe nie jest wskazane. Prawdopodobnie (chociaż nie zostało to dowiedzione) działalność specjalistów w centralnych komórkach usługowych opłaca się bardziej niż korzystanie z ich usług ' w warunkach decentralizacji. Twierdzenie, że scentralizowane wykonywanie danej usługi umożliwia odpowiedni nadzór nad określoną działalnością wymaga dokładnego zbadania samo bowiem pojęcie „odpowiedni” jest trudne do sprecyzowania. Na ogół można spojrzeć na tę sprawę z punktu widzenia liczby pracowników zatrudnionych w dziale usługowym i czasu, w jakim są w stanie dobrze wykonać określone czynności. Mówi się np., że tylko dział kadr może się odpowiednio zająć badaniami kwalifikacji personelu, podczas gdy inne wydziały mogłyby zaniedbać ten rodzaj pracy. Nie można jednak aż tak upraszczać tego problemu. Jest rzeczą jasną, że każdy wydział, w którego budżecie przewidziano by środki na wykonywanie tej funkcji mógłby się jej podjąć równie dobrze, jak dział kadr, przewidując, ile czasu potrzeba dla wykonania poszczególnych czynności i odpowiednio je synchronizując.

Leave a Reply