Komisje wykonawcze i doradcze, finansowe Komisje wykonawcze i doradcze, finansowe - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Komisje wykonawcze i doradcze, finansowe

Komisje tego typu znaleźć można w większości przedsiębiorstw zarówno dużych jak i małych. Różnią się one od siebie stopniem oficjalności w powoływaniu oraz stopniem przyznawanych im uprawnień kierowniczych. Najbardziej chyba typowym rodzajem komisji jest komisja doradcza prezesa rady nadzorczej do spraw kierunków polityki i sposobów działania 12. W skład jej wchodzi na ogół prezes rady nadzorczej oraz kluczowi pracownicy liniowi i sztabowi odpowiedzialni bezpośrednio wobec prezesa, wobec którego komisja spełnia funkcję doradczą. Pełni ona rolę gabinetu, choć istnieją przypadki, że taka komisja działa jako kierownik wieloosobowy. Zakres działania takiej komisji jest tak szeroki jak zakres działania prezesa rady nadzorczej.

Komisje finansowe. Komisje finansowe lub komisje finansowo-ra- chunkowe spotykane są najczęściej w wielkich przedsiębiorstwach. Przewodniczącym bywa na ogół osoba odpowiedzialna za finanse przedsię-

Omawiając tego rodzaju komisje a także inne, o których pisze się w tym rozdziale, autorzy opierali się na własnych doświadczeniach i na opracowaniach American Management Association. Zob. E. Dale op. cit., Dodatek B, s. 178 -187 zob. również P. E. Holden, L. S. Fish, H. L. Smith Top-management Organization and Control, New York 1951, McGraw-Hill Book Company, Inc., cz. 4, a także Committees: Their Role in Management Today, „Management Review”, t. 46, nr 10 (październik 1957), s. 4 i nast. Mimo że komisje na wysokim szczeblu nazywane są często komisjami wykonawczymi, nie zawsze mają one uprawnienia kierownicze przedsiębiorstwa tzn. dyrektor finansowy, kontroler finansów lub główny ekonomista w skład jej wchodzą również kontrolerzy finansowi poszczególnych zakładów. Komisja taka odpowiedzialna jet wobec prezesa lub odpowiedniego wiceprezesa rady nadzorczej i jest uprawniona do określania kierunków polityki i procedury finansowej, systemu księgowania, dokumentacji finansowej oraz kierowania zagadnieniami ekonomicznymi i finansowymi wpływającymi na działalność całego przedsiębiorstwa. Ponieważ przedsiębiorstwo może delegować uprawnienia — w prawie każdej dziedzinie oprócz finansów — dyrektorom poszczególnych zakładów, komisja taka jest pod względem swego znaczenia drugą po radzie nadzorczej władzą w przedsiębiorstwie.

Leave a Reply