KOMISJE – KONTYNUACJA KOMISJE - KONTYNUACJA - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

KOMISJE – KONTYNUACJA

Komisje mogą być oficjalne lub nieoficjalne. Mogą one stanowić integralną część struktury organizacyjnej z przydzielonym określonym zakresem uprawnień i odpowiedzialności. Większość komisji stale działających w przedsiębiorstwie można zaliczyć do tej kategorii. Mogą one być również nieoficjalne, tzn. nie spełniać określonej roli i nie mieć oddelegowanych uprawnień najczęściej powoływane one są przez jakąś osobę, która uważa za słuszne przemyślenie lub zadecydowanie o określonym problemie przy pomocy grupy ludzi. I tak kierownik wydziału może stanąć przed problemem, którego rozwiązanie może wymagać porady innych kierowników lub specjalistów spoza jego wydziału i w tym celu może zwoływać specjalne zebranie. Tego rodzaju powody oraz wynikająca okresami konieczność zebrania w jednym pomieszczeniu wszystkich osób zainteresowanych w celu rozwiązania niecodziennego problemu, powoduje większą ilość konferencji w przedsiębiorstwach3.

Ponadto komisje mogą mieć charakter trwały lub tymczasowy. Na ogół komisje oficjalne mają charakter bardziej permanentny od komisji „nieoficjalnej”. Należy zwrócić uwagę, że pojęcia ,,oficjalna” i „nieoficjalna” są użyte tutaj w innym sensie, niż je rozumiał Chester Barnard omawiając organizacje oficjalne i nieoficjalne (Functions oj the Executive, rozdz. 6-9) Barnard pod pojęciem organizacji formalnej rozumiał działalność lub wysiłek dwu lub więcej osób świadomie koordynowane dla uzyskania określonego celu. Podstawą jest tu wspólny cel. Nieoficjalne organizacje z drugiej strony są „połączeniem osobistych kontaktów współdziałania oraz związanego z tym zgrupowania osób” nie dążących ,,w sposób specyficzny i świadomy do wspólnego celu” (s. 114 -115). W naśzym rozumieniu komisja jest oficjalna wtedy, jeśli zostanie oficjalnie stworzona przez organizację przedsiębiorstwa z nieoficjalną komisją mamy do czynienia wtedy, gdy poprzednie warunki nie zostały spełnione oba rodzaje jednak są przykładami świadomej koordynacji dla uzyskania wspólnego celu. nieoficjalnych, chociaż i tutaj zdarzają się odstępstwa. Komisja oficjalna może powstać i mieć zapewnione miejsce w strukturze organizacyjnej z nakazu dyrektora przedsiębiorstwa, jedynie w celu np. zbadania planu zbudowania nowej fabryki i zostać rozwiązana natychmiast po wykonaniu tego zadania. Nie przeszkadza to, aby nieoficjalna komisja powołana przez dyrektora fabryki jako ciało doradcze do spraw jakości wyrobów lub dla koordynacji terminów dostawy ze zobowiązaniami działu zbytu, mogła kontynuować swoją pracę permanentnie.

Warto tu zwrócić uwagę na fakt, że nie wszystkie kontakty osobiste w ramach schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa można nazwać działalnością komisyjną. Kierownik wzywający asystenta do swojego biura lub dyskutujący z kilkoma kierownikami podległych mu działów niekoniecznie tworzy w ten sposób komisje. Nikt również nie uznałby za komisję audytorium na wykładzie, nawet w przypadku, gdyby wykładowca odpowiadał na pytania audytorium. Pomimo że czasami trudno jest wyraźnie oddzielić pojęcie komisji od zebrań i innych kontaktów osobistych, zasadniczą cechą charakterystyczną komisji jest działalność grupowa dotycząca określonego zagadnienia.

Leave a Reply