Komisja jako narzędzie konsolidacji władzy Komisja jako narzędzie konsolidacji władzy - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Komisja jako narzędzie konsolidacji władzy

Jedną z ujemnych stron podziału przedsiębiorstwa na wydziały jest delegowanie uprawnień różnym kierownikom, co stwarza sytuację wykluczającą posiadanie przez jedną osobę w organizacji zakresu uprawnień wystarczającego do podjęcia działania koniecznego dla osiągnięcia planowanych zadań jedynym człowiekiem, który ma takie uprawnienia jest tylko naczelny dyrektor. Nawet wewnątrz wydziałów lub działów uprawnienia bywają tak podzielone, że zachodzi konieczność zwoływania zebrania w celu skonsolidowania uprawnień przed podjęciem decyzji.

Pewnego stopnia rozproszenia uprawnień nie da się uniknąć. Gdy powołanie komisji staje się jedynym sposobem uniknięcia zasypywania wyższego kierownictwa nadmierną liczbą problemów, wówczas komisja jest właściwym i użytecznym narzędziem konsolidowania uprawnień w zakresie koniecznym w danych warunkach. Jednakże w przypadkach, gdy problem rozdzielenia uprawnień można rozwiązać w sposób bardziej efektywny przy pomocy zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa — uciekanie się do powoływania komisji należy traktować jako niewłaściwe. Jeśli okaże się, że istnienie stałej komisji jest konieczne, aby skoncentrować odpowiednie uprawnienia w jednym miejscu, należy przebadać szczegółowo strukturę organizacyjną, aby upewnić się, czy rozwiązania problemu nie należy szukać w reorganizacji.

Leave a Reply