Komisja jako narządzie podejmowania mniej ważnych decyzji Komisja jako narządzie podejmowania mniej ważnych decyzji - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Komisja jako narządzie podejmowania mniej ważnych decyzji

Ryzyko towarzyszące powoływaniu komisji i niejednokrotnie ich nieudolność powinny być ostrzeżeniem, aby stosować tę formę tylko przy podejmowaniu ważnych decyzji. Jeśli nawet zadaniem komisji jest poradnictwo, omawiane słabe strony łącznie z wysokimi kosztami powinny decydować o ich powoływaniu tylko dla spraw wyjątkowo ważnych. Ponadto trudno oczekiwać, aby inteligentny kierownik czy specjalista ’tolerował bezkrytycznie obrady komisji wymagające nakładu czasu i pieniędzy, a ograniczając się do rozpatrywania błahych problemów. Sytuacja może być jeszcze gorsza, gdy członkowie komisji stwierdzą, że obrady, w których uczestniczą, zmierzają do z góry podjętych decyzji.

Komisja jako narządzie podejmowania decyzji w sprawach przekraczających uprawnienia jej poszczególnych członków. Jeśli członkowie komisji indywidualnie mają uprawnienia do rozstrzygania kwestii będących przedmiotem obrad komisji, nie powinny wyniknąć żadne problemy związane z posiadaniem lub nieposiadaniem uprawnień.

Bardzo często jednak zdarza się, że kierownik mający odpowiednie uprawnienia nie może z jakichkolwiek powodów uczestniczyć w obradach komisji i wysyła na swoje miejsce podwładnego, który z kolei albo nie jest w pełni uprawniony do zastępowania albo też obawia się zajmować stanowisko mogące zobowiązywać jego zwierzchnika. W rezultacie działalność komisji odbiega od zaplanowanych założeń. Powstają opóźnienia powodowane koniecznością konsultacji pomiędzy członkami komisji a osobami, które je delegowały i w ten sposób wiele dodatnich momentów pracy w grupie zostaje utraconych.

Leave a Reply