Komisja i sprawa reprezentacji Komisja i sprawa reprezentacji - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Komisja i sprawa reprezentacji

Jednym z problemów przy doborze właściwych członków komisji jest sprawa reprezentacji. Jeśli komisja została powołana w celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym stronom udziału w obradach — ilość członków może okazać się za duża, w wyniku czego trudno będzie skoordynować pracę grupy. Jeśli wszyscy zainteresowani nie są w kol Ibid., s. 90. W. H. Newman w swej książce Administrative Action, s. 234 stwierdza jednak, że liczba członków komisji nie powinna przekraczać 3 lub 4, C. J. Berwitz w The Work Committee — An Administrative Technique, „Harvard Business Review”, t. 30 (styczeń 1952), s. 110 – 124 sugeruje maksimum 7 osób. Badania przeprowadzone w roku 1957 przez American Management Association wykazały, że w połowie przebadanych przedsiębiorstw komisje składały się z 6-10 członków w pozostałych więcej było komisji składających się z mniej niż 5 osób niż komisji powyżej 10-osobowych. Zob. Committees: Their Rale in Management Today, „Management Review”, toc. cit. misji reprezentowani, praca komisji może zostać skrytykowana. Jeśli nie da się inaczej rozwiązać sprawy właściwego reprezentowania, można wówczas powołać podkomisje i podzielić zagadnienia na poszczególne kwestie. W wielu jednak przypadkach sprawa reprezentowania jest przeceniana. Osiągnięcie właściwych celów przez komisje zależy przede wszystkim od właściwego przygotowania przez komórkę sztabową spraw, które mają być przedmiotem obrad daje to możność rozważenia różnych aspektów problemu, umożliwia zmniejszenie liczby członków komisji do takiej, która zapewni szerokie spojrzenie na problem, eliminując tym samym niebezpieczeństwo zawężania zagadnień do interesów małych grup.

Leave a Reply