Kierownictwo wieloosobowe a realizacja polityki przedsiębiorstwa Kierownictwo wieloosobowe a realizacja polityki przedsiębiorstwa - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Kierownictwo wieloosobowe a realizacja polityki przedsiębiorstwa

Komisje te decydują także często o zasadach organizowania, nie tylko dlatego, że planowanie organizacji jest ważnym elementem generalnego planu .przedsiębiorstwa, lecz także ze względu na ewentualność wywierania wpływu struktury organizacyjnej na tryb planowania oraz planowania na strukturę organizacyjną. Ta funkcja ’komisji, jak twierdzi Dale, ma szczególne znaczenie dla rozsądzenia spornych spraw w przedsiębiorstwie. Kierownik wieloosobowy jest doskonałym arbitrem w różnego rodzaju sporach, gdyż opinia grupy będzie przyjęta z większym zaufaniem niż opinia jednostki, ze względu na małą możliwość kierowania się osobistymi sympatiami czy antypatiami. Prawdą jest również, że działanie grupowe uniemożliwia w pewnym stopniu ścieranie się indywidualności.

Aby jednak zapewnić efektywność działania komisji przy opracowywaniu kierunków polityki przedsiębiorstwa, należy uzupełnić jej działalność właściwymi i drobiazgowymi opracowaniami sztabu. Trudno jest wymagać od komisji opracowania propozycji i wyliczenia planowanych zysków i kosztów alternatywnych posunięć, badań licznych uchwytnych i nieuchwytnych czynników wpływających na główną decyzję. Co do spraw wiążących się z badaniami, to komisje z reguły nie spełniają tu swego zadania. Z tego też względu komisja może obradować owocnie tylko wtedy, gdy jej członkowie są zwolnieni z opracowywania materiałów służących im za podstawę konkluzji. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że praca komisji zajmującej się planowaniem jest warta tyle, ile jest warta praca sztabu przygotowującego materiał do rozpatrzenia przez komisję.

Kierownictwo wieloosobowe a realizacja polityki przedsiębiorstwa. Wielu praktyków oraz naukowców badających dziedzinę zarządzania rozróżnia wytyczne od realizowania polityki przedsiębiorstwa. Powiada się, że formułowanie polityki polega na „zebraniu ogólnych zasad, które będą stanowić nić przewodnią administrowania”, administrowanie natomiast to „codzienne wykonywanie pracy związanej z prowadzeniem przedsiębiorstwa, ustalanie wskaźników i sposobów efektywnego realizowania celów polityki przedsiębiorstwa, ustanawianie systemów kontroli zapewniających wykonywanie zadań zgodnie z założeniami, załatwianie nieporozumień między wydziałami, doskona koordynacji pracy wydziałów oraz załatwianie spraw bieżących w miarę ich napływania” 10.

Komisje od formułowania polityki a komisje od administrowania polityki

W wielu przedsiębiorstwach powołuje się komisje specjalnie dla obsługi pewnych sfer działalności takich jak np. technologia, zbyt, produkcja, obsługa klientów i propaganda. Komisje te zajmują się bardziej wyspecjalizowanymi i technicznymi aspektami planowania i opracowują propozycje dla komisji zajmujących się zasadami polityki lub też opracowywaniem planów i programów działania według ustalonych podstawowych kierunków polityki. I tak np. w General Motors Corporation działa komisja administracyjna, która z kolei dzieli się na wiele podkomisji, a w Ford Motor Company działa rada administracyjna.

W praktyce jednak różnica pomiędzy komisjami uprawnionymi do formułowania polityki, a komisjami powołanymi do administrowania w myśl tej polityki — jest nieznaczna. W obu bowiem przypadkach komisje działają zasadniczo jako planujące. Różnica pomiędzy pracą komisji do spraw polityki, a komisji administracyjnej wynika z umiejscowienia ich na różnych szczeblach oragnizacyjnych, przy czym komisja do spraw polityki zajmuje się opracowywaniem wytycznych do planów, podczas gdy komisja administracyjna planuje sprawy drobniejsze lub opracowuje plany szczegółowe. Ponieważ jednak w tym drugim przypadku wymagany jest udział w komisji specjalistów ze względu na technicznie trudne zadania, praca takiej komisji jest czasami mniej efektywna, niż pojedynczego urzędnika. Gdy jednak narady takiej komisji odbywają się w oparciu- o dobrze przygotowane materiały komórek sztabowych, a komisja rozważa tylko problemy wymagające kolektywnego rozważania, praca komisji może być równie efektywna na tym szczeblu planowania, jak i na szczeblu wytyczania polityki przedsiębiorstwa.

Czasami komisje powoływane są nie tylko w związku z rozszerzeniem zakresu planowania, lecz również do sterowania działalnością w celu zapewnienia wykonania planu, do przydzielania zadań i uprawnień, do doboru personelu oraz kontroli wykonania. Podejmując się tych funkcji kierowniczych komisja może znaleźć się w niekorzystnym położeniu z powodu braku jednomyślności, rzadko więc praca komisji jest w tych przypadkach tak efektywna jak praca pojedynczego kierownika.

Leave a Reply