Kiedy komisja jest najbardziej użyteczna? Kiedy komisja jest najbardziej użyteczna? - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Kiedy komisja jest najbardziej użyteczna?

I to jest chyba najczęściej spotykaną przyczyną niepowodzeń w działalności komisji. W pewnym sensie wynika ona z całokształtu warunków. Praca komisji jest najbardziej użyteczna, gdy dotyczy spraw wiążących się z polityką zarządzania na wyższym szczeblu. Wytyczanie kierunków polityki przedsiębiorstwa jest normalnie dokonywane przez stosunkowo niewielu kierowników wyższego szczebla. Jeśli ten sam kierownik musi być członkiem wielu komisji nie starcza mu czasu na uczestniczenie we wszystkich zebraniach i w rezultacie zmusza go to do delegowania na zebranie różnych swoich podwładnych jednocześnie nie może on delegować im w pełni swoich uprawnień, gdyż mogłoby to spowodować „zaplątanie” go w jakieś sprawy czy problemy. Wytwarza to u wielu kierowników krytyczny stosunek do działalności komisji. Należy podkreślić, że dokładne przygotowanie planu obrad umożliwiające delegatom szczegółowe zapoznanie się z tematyką obrad przed ich rozpoczęciem, może częściowo rozwiązać ten problem kierownik może go wówczas dokładnie przestudiować, przekazać odpowiednie uprawnienia delegowanemu na zebranie pracownikowi, a następnie za jego pośrednictwem — wygłosić swoją opinię w czasie obrad komisji.

Naturalnie jest wiele przypadków, kiedy skład komisji uniemożliwia właściwą pracę występuje to np. wówczas, gdy zakres uprawnień członków komisji nie jest dostosowany do ważności dyskusji czy decyzji. Często również w celu zmniejszenia obciążenia poszczególnych osób pracą komisyjną, powiększa się liczbę członków zwiększenie liczby członków może mieć również na celu rozszerzanie zasięgu informacji wynikających z udziału w obradach, a w rezultacie do komisji powołuje się jednostki, które reprezentują pewien punkt widzenia nie mając potrzebnych uprawnień. Można np. powołać komisję dla ustalenia kierunków polityki reklamowej przedsiębiorstwa. Niewątpliwie właściwą rzeczą w tym przypadku byłoby powołać na członków komisji kierownika komórki rozwoju zbytu i komórki badań rynków. Należy jednak dać jednemu z nich uprawnienia do występowania w imieniu całego działu zaopatrzenia w przeciwnym razie komisja nie dojdzie do żadnych konkretnych wniosków, a jej obrady stanowić będą stratę czasu pracowników.

Leave a Reply