JAK UNIKNĄĆ NIEELASTYCZNOSCI STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ JAK UNIKNĄĆ NIEELASTYCZNOSCI STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

JAK UNIKNĄĆ NIEELASTYCZNOSCI STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

Jedną z zalet planowania struktury organizacyjnej jest przeciwdziałanie nieelastyczności organizacji. Wiele przedsiębiorstw, szczególnie o długoletnich tradycjach, odznacza się brakiem elastyczności, co uniemożliwia im wyjście naprzeciw najważniejszej próbie efektywności organizacji — tj. przystosowanie przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków.

Oznaki braku elastyczności. Wystarczy przyjrzeć się niektórym starym przedsiębiorstwom, aby zobaczyć wiele dowodów tego braku elastyczności, np. stosowanie przez całe lata schematu organizacyjnego nie dostosowanego do zmian, nieuwzględnianie poprawy warunków komunikacji, w wyniku których można by zlikwidować lub rozszerzyć wydziały regionalne, zbytnie scentralizowanie uprawnień w przedsiębiorstwie, które rozrosło się w międzyczasie i powinno przeprowadzić decentralizację. Niektóre przedsiębiorstwa kolejowe zachowały nadal regionalny podział organizacyjny jeszcze z czasów, gdy podział ten wynikał z dziennego przebiegu lokomotywy parowej, co przecież zmieniło się po wprowadzeniu lokomotywy spalinowej. W niektórych zakładach zbrojeniowych powstałych w czasie II wojny światowej poziom produkcji obniżył się po wojnie o ponad 90% mimo to struktura organizacyjna pozostała taka sama jak w okresie najlepszej koniunktury, tj. w czasie wojny. W The Ford Motor Company kierowanej przez Henry Forda seniora, utracono wiele rynków zbytu i pogorszyła się sprawność działania, zanim nowe kierownictwo pod dyrekcją jego wnuka zdecentralizowało w tym przedsiębiorstwie uprawnienia, których centralizację narzucił starszy Ford. Można by przytoczyć jeszcze dużo przykładów nieelastyczności organizacji. Odznaczają się one jedną wspólną cechą — brakiem umiejętności lub niechęcią kierowników do wprowadzania zmian organizacyjnych, koniecznych wobec zmiany warunków społecznych i techniki.

Leave a Reply