JAK PRACUJĄ RADY NADZORCZE JAK PRACUJĄ RADY NADZORCZE - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

JAK PRACUJĄ RADY NADZORCZE

Baker w swojej pionierskiej pracy o radach nadzorczych10 wyodrębnił cztery zasadnicze sfery działania tych rad. Rada nadzorcza nie . może zarządzać spółką w taki sposób, w jaki kierownik działu kieruje swoim działem. Jako kierownictwo zespołowe skupia się na sprawach ogólnej polityki spółki wykonując minimum funkcji administracyjnych.

Jedną z czterech sfer działania rad nadzorczych jest podejmowanie decyzji po wspólnym rozważeniu przez członków rady wariantów rozwiązań. Jak stwierdza Baker, rada podejmuje decyzje wówczas, gdy nie może delegować swoich uprawnień. Należy tu wymienić wybór prezesa, określenie podstawowych celów przedsiębiorstwa oraz zasadnicze zmiany w strukturze finansowej.

Następnym rodzajem działalności rad nadzorczych jest zatwierdzanie decyzji podjętych przez kierownictwo. Są to sprawy tego rodzaju jak: zawieranie poważnych kontraktów, załatwianie spraw związanych z procesami sądowymi wytoczonymi spółce, wybór banków oraz zatwierdzanie głównych planów, których realizacja wymaga dużych nakładów finansowych. Kierownictwo przedsiębiorstwa transportu lotniczego może np. określić metody współdziałania z bankami, przygotować prowizoryczne kontrakty dotyczące zakupu samolotów lub przygotować projekt porozumienia dotyczącego współpracy z inną linią lotniczą wszystkie te sprawy muszą jednak zostać przedłożone radzie nadzorczej i będą mogły obowiązywać dopiero po ich zatwierdzeniu.

Trzecią funkcją rad nadzorczych jest nieoficjalne udzielanie porad wyższemu kierownictwu. Kierownicy spółki często przedstawiają zagadnienia polityki lub projekty planów członkom rady nadzorczej w celu poddania tego ich ocenie przed podjęciem decyzji. Sprawy takie mogą być obszernie dyskutowane na nieprotokołowanych zebraniach rady, a celem tego jest nie uzyskanie decyzji lecz przedyskutowanie spraw w .szerszym gronie i wysłuchanie opinii.

Baker wyodrębnił jeszcze inną funkcję wykonywaną przez dobrze pracujące rady nadzorcze, polegającą na wstępnej ocenie planów kierownictwa, sprawozdań, a nawet środków ich osiągania. Rezultatem takiej wstępnej oceny jest albo aprobata działalności kierownictwa albo jej krytyka. Ocena taka jest pewnym sposobem kontrolowania działalności przedsiębiorstwa jeśli bowiem kierownicy liniowi będą wiedzieli, że ich plany i działalność będą przedmiotem dyskusji na posiedzeniu rady nadzorczej, przed którą są odpowiedzialni, będą się starali tak przygotować swoje plany, aby były one odzwierciedleniem celów i polityki rady nadzorczej.

Leave a Reply