Jak działa decentralizacja? Jak działa decentralizacja? - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Jak działa decentralizacja?

Wyniki działania decentralizacji w General Motors dają się najlepiej zauważyć na przykładzie działalności różnych dyrekcji terytorialnych. Wydziały te, jak Chevrolet, Buick, Allison i Frigidaire działają jako niezależne przedsiębiorstwa kierując się jedynie ogólnymi wytycznymi polityki spółki. W ramach tej polityki oraz wynikającej z niej kontroli każdy wydział projektuje, rozwija, produkuje i sprzedaje swoje wyroby. Dokonuje własnych zakupów części i surowców z innych wydziałów przedsiębiorstwa lub z zewnątrz, mając jednocześnie swobodę wyboru najbardziej odpowiednich materiałów oraz najbardziej konkurencyjnych cen. Każdy wydział przyjmuje i szkoli we własnym zakresie swoich pracowników, ustala schemat organizacyjny przedsiębiorstwa oraz podejmuje decyzje w dziedzinie i technoiogii, przetwarzania oraz metod pracy. Po rozmowach z dyrektorami kilku wydziałów Drucker ustalił, że około 95% wszystkich decyzji dotyczących działalności wydziału wchodzi w zakres uprawnień dyrektora wydziału 15.

Żasady decentralizacji rozciągają się na poszczególne wydziały, a uprawnienia przekazywane są do jak najniższego szczebla zarządzania. Jednak sam fakt, że dyrektorzy poszczególnych zakładów są zupełnie niezależni oznacza, że decentralizacja uprawnień wewnątrz każdego zakładu jest równa. Centralny sposób zarządzania pozostawia poszczególnym zakładom swobodę w sprawach organizacji w wyniku czego zdarzało się, że centralizacja uprawnień była większa na szczeblu zakładu, niż w całej spółce. Jednakże idea decentralizacji przenika całe przedsiębiorstwo, głównie dzięki wybitnej osobowości i umiejętności przewodzenia Alfreda Sloana, a kierownicy zakładów awansowani na wyższe stanowiska w takiej atmosferze skłonni są kontynuować i stosować idee, do których ich przyzwyczajono. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że poszczególne zakłady mogą zatrudniać od 1000 do ponad 40 tys, pracowników nie można zatem wymagać tego samego stopnia decentralizacji we wszystkich zakładach. W pewnych zakładach obserwuje się dużą decentralizację wykonania, podczas gdy w innych wykonawstwo jest w wysokim stopniu scentralizowane w rezultacie tego oraz innych czynników mających wpływ na decentralizację władzy spotykamy się z różnym stopniem 'decentralizacji przy podejmowaniu decyzji.

Leave a Reply