Inne stałe komisje Inne stałe komisje - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Inne stałe komisje

W skład takiej komisji wchodziliby oczywiście przedstawiciele większości komórek funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Na czele komisji mógłby stanąć prezes rady nadzorczej, wiceprezes lub dyrektor zbytu. Resztę członków stanowiliby: dyrektor techniczny (lub kierownik komórki do spraw nowej produkcji), dyrektor produkcji, ewentualnie dyrektor finansów oraz specjaliści w takich dziedzinach jak: ustalanie cen, sprawy patentowe i znaki ochronne, kontrola stanu zapasów, planowanie ekonomiczne i koszty dystrybucji.

Inne stałe komisje. Ze względu na to, że rodzaje komisji powoływanych w typowych, nowoczesnych przedsiębiorstwach różnią się od siebie bardzo, niemożliwą jest rzeczą opisanie cech charakterystycznych tych komisji, które można by uznać za typowe. Poza opisanymi powyżej przypadkami istnieje wiele dziedzin — szczególnie takich, które wymagają planowania i koordynacji działania komórek funkcjonalnych i produkcyjnych -— wymagających powoływania komisji.

Wymienić tu można np. komisje do spraw zatrudnienia i spraw socjalno-bytowych oraz tak ważne komisje, jak komisje płacowe, a to ze względu na fakt, że w tym przypadku komisja jest szczególnie skutecznym narzędziem obiektywnej oceny i zapewnienia jednolitych standar- tów. Często powołuje się specjalne komisje dla omówienia budżetów, chociaż ostateczne decyzje dotyczące tych budżetów leżą w kompetencji dyrekcji lub komisji dyrekcyjnej. Innym rodzajem często powoływanych komisji są komisje do spraw emerytalnych, zapomóg i inych spraw związanych z przejściem na emeryturę. Działalność tego rodzaju komisji jest szczególnie użyteczna, gdyż ocena tych spraw przez grupę ludzi ma większe szanse przyjęcia bez zastrzeżeń, niż miałoby to miejsce w przypadku decyzji jednoosobowej.

Leave a Reply