EFEKTYWNA DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI EFEKTYWNA DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

EFEKTYWNA DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI

Biorąc pod uwagę koszty i słabe strony działalności komisji w przedsiębiorstwie przemysłowym oraz tendencję do nieumiejętnego korzystania z tej formy pracy kierownictwo powinno wziąć pod uwagę aspekty, które stanowią o efektywności działania komisji. Ponadto demokratyczne tradycje w życiu społecznym Ameryki, w połączeniu ze wzrostem znaczenia kierownictwa grupowego oraz wzrostem udziału zespołów w zarządzaniu przedsiębiorstwem — stawiają przed kierownictwem wyjątkowo ważny problem efektywnego wykorzystania tej formy działania. Pomimo że ryzyko związane z działalnością komisji jest szeroko znane, nic nie wskazuje na zmniejszenie liczby powoływanych w przedsiębiorstwach komisji. Odwrotnie — są dowody, że liczba komisji biorących udział w zarządzaniu stale się zwiększa1S. Fakt ten powoduje konieczność ponownego zwrócenia uwagi na ich umiejętne wykorzystywanie.

Potrzeba określenia upraumień i ich zakresu. Dwa ważne momenty muszą poprzedzić podjęcie działalności przez komisję jest to określenie zakresów uprawnień i obowiązków. Komisja musi mieć dokładnie określone uprawnienia, w przeciwnym razie członkowie nie będą wiedzieli, czy zostali powołani w celu podjęcia decyzji, czy udzielenia porady, czy też mają przedyskutować problem tylko po to, aby szerzej omówić zagadnienie. Ponadto członkowie powinni wiedzieć, jaki zakres danej dziedziny ma być przedyskutowany. Jednym z często spotykanych mankamentów obrad komisji są tendencje do odbiegania od przedmiotu obrad lub narzucanie przez przewodniczącego lub członków komisji tematów, które nie wchodzą w zakres obrad. W niektórych przypadkach komisje tak daleko odbiegają od celów, do których zostały powołane, że nie pozostaje nic innego, jak daną komisję rozwiązać i powołać nową.

Leave a Reply