Decentralizacja wykonawstwa Decentralizacja wykonawstwa - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Decentralizacja wykonawstwa

W celu odpowiedniego wyważenia wszystkich dodatnich i ujemnych stron decentralizacji w wielkim przedsiębiorstwie, konieczne jest określenie właściwej organizacji i polityki. Pomimo, że kierownicy najwyższego szczebla muszą delegować swoją władzę, nie mogą oni jednak doprowadzić do tego, aby stracić kontrolę nad przedsiębiorstwem. Znane jest wiele sposobów zachowania jednolitości polityki i utrzymania koniecznej centralnie sterowanej kontroli. W celu zapobieżenia chaosowi w przedsiębiorstwie i zapewnienia realizacji celów, konieczne jest zatrzymanie przez najwyższy szczebel przydzielonych mu w tym celu uprawnień.

Decentralizacja wykonawstwa. Centralizacja czy decentralizacja wykonania stanowi techniczną stronę zagadnień takich, jak np. korzyści ekonomiczne wynikające z podziału załogi, możliwości wykorzystania maszyn i urządzeń, rodzaj potrzebnych usług (stąd np. konieczność decentralizacji wykonania w przedsiębiorstwie transportu kolejowego), lokalizacja rynków zaopatrzenia w surowce, rynków pracy oraz rynków zbytu. Pomimo że przesłanki centralizacji mogą mieć charakter geograficzny czy materialny, jej rozmiar ma zasadniczy wpływ na koncentrację uprawnień.

Tendencja do centralizacji uprawnień występuje równocześnie z tendencjami do decentralizacji wykonania wynika to — jeśli nie z innych powodów — chociażby z tego, że np. nieobecny kierownik nie jest w stanie kierować, chociaż istnieją wyjątki od tej zasady. Na przykład niektóre wielozakładowe przedsiębiorstwa handlu detalicznego działają na bazie zdecentralizowanego wykonania mimo to kierownik przedsiębiorstwa w danym mieście może nie mieć żadnych uprawnień do ustalania cen, środków reklamy, sposobów zbytu, zaopatrzenia i ustalania asortymentu towarów, które to funkcje muszą być centralnie sterowane przez upoważnione do tego ogniwo łańcucha przedsiębiorstw. Kierownik terenowego przedsiębiorstwa wchodzącego w skład dużej organizacji może mieć niewiele więcej uprawnień w dziedzinie spraw personalnych ponad prawo przyjmowania lub zwalniania pracowniików, a nawet i w tym zakresie może mieć już określoną przez centralny dział personalny procedurę. Jednocześnie jednak decentralizacja wykonania ogranicza możliwość centralizacji uprawnień. Nawet najbardziej despotyczny kierownik wielkiego przedsiębiorstwa rozrzuconego po całym kraju nie jest w stanie nadzorować magazynu czy fabryki w San Francisco z równą dokładnością, jak jednostki w bezpośredniej bliskości jego biura w Nowym Jorku.

Leave a Reply