Centralizacja kontroli Centralizacja kontroli - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Centralizacja kontroli

Tak więc sprawy związane z nadawaniem kierunków polityce przedsiębiorstwa są scentralizowane u szczytu schematu organizacyjnego przy jednoczesnym zorganizowaniu wystarczającej sieci kanałów komunikacyjnych połączonych z poszczególnymi zakładami. Ogólnie rzecz biorąc, kierownicy liniowi odgrywają dominującą rolę w mechanizmie formowania polityki, a komórki sztabowe odgrywają rolę doradczą oraz badają pracę podkomisji do spraw polityki podległych komisji administracyjnej. Widać również, że kontrola polityki finansowej jest scentralizowana w jeszcze większym stopniu niż polityka operacyjna zasadnicze sprawy finansowe pozostawione są praktycznie decyzji rady nadzorczej przez bezpośrednią linię powiązań służbowych od dyrekcji do sztabów finansowych i prawnych.

Centralizacja kontroli. Dyrekcja General Motors uznaje i kieruje się w praktyce zasadą decentralizacji lecz pomimo to zdaje sobie sprawę z faktu, że żaden zakład .wchodzący w skład przedsiębiorstwa, ani też wydział wewnątrz poszczególnych zakładów nie może mieć całkouńtej swobody i autonomii. W praktyce bowiem całkowita decentralizacja mogłaby doprowadzić do tego, że jeden zakład mógłby spowodować bankructwo całego przedsiębiorstwa lub też jeden wydział mógłby osiągnąć doskonałe wyniki kosztem pozostałych. Na marginesie tego warto zwrócić uwagę, że wielu dyrektorów zakładów terenowych nie rozumie konieczności kontroli ze strony centralnych władz przedsiębiorstwa i często myli politykę decentralizacji z niemożliwą do zrealizowania całkowitą niezależnością zakładów wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Prawa rządzące działalnością przemysłową są proste. Żadna część przedsiębiorstwa nie może mieć tyle uprawnień, aby uniemożliwiło to centralnemu kierownictwu osiągnięcie celów całego przedsiębiorstwa.

Leave a Reply