CELE I PLANOWANIE ORGANIZACJI CZ. II CELE I PLANOWANIE ORGANIZACJI CZ. II - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

CELE I PLANOWANIE ORGANIZACJI CZ. II

Potrzeba określenia celu. Nie można zaplanować systemu organizacyjnego dopóki nie określi się celów cele zaś muszą być celami .przedsiębiorstwa, a nie organizacji jako takiej. Cele podstawowe określają podstawową strukturę organizacyjną, podczas gdy cele poszczególnych działów mogą zadecydować o ogólnym charakterze takich komórek organizacyjnych jak: produkcja, zbyt, finanse, kadry lub obsługa klientów. Pewien poważny przedsiębiorca planując reorganizację stwierdził, że aby znaleźć najlepsze wyjście musiał przypomnieć sobie podstawowe cele przedsiębiorstwa i szczegółowo je sprecyzować. Związek między celami a ich następstwami organizacyjnymi wykazany jest w bardzo interesujący sposób w następującym zestawieniu opracowanym przez A. G. Gilbert Company of New Haven, Connecticut8: Cele ogólne

– 1. Utrzymanie amerykańskiego stylu życia (przeciwdziałać monopolom w każdej formie, czy to w przemyśle, czy w związkach zawodowych).

– 2. Być dobrym obywatelem w miejscowym społeczeństwie wykonywać swoją część obowiązków wobec społeczeństwa.

– 3. Badania, usprawnienia i rozwój techniki oraz stale wzrastający rozwój technologii.

– 4. Zapewnianie coraz to lepszych warunków pracy w przedsiębiorstwie zapewnianie warunków dających zadowolenie z pracy dobre płace uczciwość postępowania (fair play) poszanowanie jednostki nowoczesne metody zarządzania kadrami.

– Następstwa organizacyjne

– 1. Określenie granic, poza którymi przedsiębiorstwo nie może się rozwijać wykluczenie takich porozumień i innych posunięć organizacyjnych, które mogłyby spowdować tendencje monopolistyczne.

– 2. Stworzenie „wydziałów stosunków socjalnych”. W związku z tym Urwick cytuje następujący dwuwiersz Browninga: „Zdrożną jest rzeczą bawić się duszami, a bardzo ważną, aby zbawić swoją”.

– 3. Stworzenie wydzielonego działu badawczego.

– 4. Stworzenie działu kadr.

Cele finansowe

– Zyski przedsiębiorstwa powinny być na tyle wysokie, aby umożliwić:

– 1. Stałą modernizację maszyn i urządzeń oraz poprawę warunków pracy, tak aby wzrastała i produkcja i zadowolenie z pracy.

– 2. Zapewnić odpowiednie zyski akcjonariuszom.

– 3. Starać się o utrzymanie właściwej pozycji finansowej przedsiębiorstwa, ze zwróceniem szczególnej uwagi na środki obrotowe.

– 4. Uważać banki za przyjaciół i współpracowników przedsiębiorstwa ich postulaty powinny być brane pod uwagę przy określaniu polityki finansowej.

– Metody organizacyjne, które powinny zapewnić osiągnięcie tych celów.

– 1. Preliminarze budżetowe dla inwestycji oraz kontrola wykonania.

– 2. Scentralizowany wydział obejmujący księgowość, kontrolę kosztów i kontrolę budżetową oraz dodatkowe zdecentralizowane komórki doradcze i kontrolujące.

– 3. Scentralizowany system dysponowania funduszami przedsiębiorstwa oraz pożyczkami bankowymi.

– Zadania zbytu

– 1. Najwyższa jakość wyrobów.

– 2. Sprzedaż wyłącznie przez własne komórki.

– 3. Utrzymanie i poprawa pozycji rynkowej przedsiębiorstwa (procentowy udział w zbycie podstawowych wyrobów na rynku).

– Następstwa organizacyjne

– 1. Utworzenie w przedsiębiorstwie działu kontroli technicznej oraz

– 2. szerokiej organizacji zbytu z oddziałami w różnych częściach kraju.

– 3. Scentralizowanie badań rynkowych, planów zbytu oraz ściśle scentralizowanej kontroli wyników.

Osoby na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwie powinny brać udział w życiu społecznym oraz starać się wszędzie o wyrabianie przedsiębiorstwu dobrego imienia. W życiu prywatnym nie powinni oni czynić nic takiego, co mogłoby przynieść ujmę przedsiębiorstwu.

Leave a Reply