Cele decentralizacji Cele decentralizacji - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

Cele decentralizacji

Badając zasady organizacji General Motors Drucker przeprowadził rozmowy z wielu kierownikami wyższego szczebla interesując się ich punktem widzenia na sprawę decentralizacji. W wyniku tych rozmów stwierdził on, że kierownictwo widzi w decentralizacji następujące korzyści14:

– 1. Szybkość i wykluczenie nieporozumień przy podejmowaniu decyzji.

– 2. Eliminacje konfliktów między naczelną dyrekcją a wydziałami.

– 3. Poczucie uczciwego traktowania przez dyrekcję oraz poczucie pewności, że właściwa praca będzie właściwie wynagradzana oraz eliminacja „politykierstwa” wewnątrz przedsiębiorstwa.

– 4. Wyeliminowanie sztywnego urzędowania demokracja w zarządzaniu,

– 5. Zlikwidowanie „przepaści” dzielącej kilku dyrektorów najwyższego szczebla od dużej ilości podległych im kierowników.

– 6. Stworzenie rezerwy pracowników przewidzianych do awansowania na stanowiska kierownicze.

– 7. Łatwość dostrzegania słabych stron kierownictwa poszczególnych wydziałów przez porównanie rezultatów częściowo niezależnych i często 'konkurujących z sobą jednostek składających się na caiość przedsiębiorstwa.

– 8. Eliminacja „odgórnego zarządzania zza biurka”, istnienie dokładnych informacji oraz możliwość omawiania decyzji naczelnej dyrekcji.

Kierownictwo General Motors korzysta w swej polityce decentralizacji z pozytywnych doświadczeń zarówno wielkiego jak i małego przedsiębiorstwa. Kierownik wydziału może zarządzać podległą mu jednostką w taki sposób, jak to czyni niezależny właściciel, a posiada tę przewagę nad właścicielem małego przedsiębiorstwa, że ma dostęp do olbrzymich źródeł finansowych, oraz ma możność zasięgania porad wyspecjalizowanych komórek sztabowych wielkiego przedsiębiorstwa. Klimat takiej decentralizacji i jej cele scharakteryzował trafnie jeden z dyrektorów General Motors cytowany przez Druckera twierdząc, że od zatrudnionego tam „człowieka oczekuje się oficjalnego protestu przeciwko linii polityki, z którą się nie zgadza”.

Leave a Reply