ANALIZA STANOWISKA KIEROWNICZEGO – KONTYNUACJA ANALIZA STANOWISKA KIEROWNICZEGO - KONTYNUACJA - spółka komandytowa z o.o.
rss feed

ANALIZA STANOWISKA KIEROWNICZEGO – KONTYNUACJA

Kwalifikacje kierowników w dużym stopniu zależą również od roli, jaką przedsiębiorstwo spełnia w społeczeństwie. Jest sprawą niezmiernej wagi, aby zrozumieć, że przedsiębiorstwo nie będzie mogło egzystować na dłuższą metę, jeśli działalność jego nie przyczynia się w sposób zasadniczy do poprawy dobrobytu ogółu. Nie kto inny bowiem, lecz społeczeństwo w swej zasadniczej masie określa, co i kto ma wykonywać, jaką działalność trzeba podtrzymywać, a jaką likwidować. Prywatne przedsiębiorstwo przyczynia się ze swej strony do wzrostu ogólnego dobrobytu, jeśli we właściwy sposób produkuje dobra i usługi wpływające na podniesienie stopy życiowej, gdy stosuje ogólnie przyjęte zasady postępowania wobec własnego personelu oraz gdy ułatwia społeczeństwu osiąganie jego celów. Jest zatem rzeczą ważną, aby kierownik przedsiębiorstwa zdawał sobie sprawę ze społecznej roli przedsiębiorstwa i potrafił zharmonizować ją z celem przedsiębiorstwa jakim jest osiąganie zysków. Musi więc przyjąć takie kierunki działania, jakie pozwolą mu osiągnąć te złożone cele.

Wzajemna zależność struktury organizacyjnej i polityki kadrowej. Liczba kierunków potrzebnych w przedsiębiorstwie zależy od jego wielkości, stopnia złożoności struktury organizacyjnej, planów rozwojowych oraz częstotliwości zmian na stanowiskach kierowniczych. W wielkich przedsiębiorstwach jest oczywiście więcej stanowisk kierowniczych niż w przedsiębiorstwach małych jednak stosunek liczby kierowników do liczby zatrudnionych nie jest czymś stałym. Można tak poszerzyć lub zawęzić zakresy delegowanych uprawnień, że zmieni to strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, co z kolei spowoduje zwiększenie się lub zmniejszenie liczby kierowników.

Leave a Reply